Статті КПБД

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 145
 • Item
  Оцінка безпеки руху транспортних засобів на перетині автомобільної дороги й залізниці в одному рівні
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Гусак, Марина Анатоліївна; Гаврилов, Максим Олексійович; Лужицький, Олег Федорович
  UKR: Мета. Основною метою нашої статті є оцінка стану безпеки руху транспортних засобів на перетині ав-томобільної дороги й залізниці в одному рівні, а також розробка заходів щодо підвищення безпеки руху. У зв’язку з тим, що оцінка ступеня безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах є одним із головних завдань як дорожньої експлуатаційної служби, так і служб залізничного транспорту, доцільно впровадити систему оцінки рівня безпеки для виявлення небезпечних ділянок і впровадження заходів із поліпшення умов руху на них. Методика. Для отримання вихідних даних і методики оцінки стану безпеки руху транс-портних засобів на перетині автомобільної дороги й залізниці в одному рівні автори провели огляд світової літератури за темою дослідження. На основі аналізу різних методичних підходів було обрано метод підсум-кового коефіцієнта аварійності, який дає змогу оцінити стан безпеки в результаті проведеної модернізації чи нових проєктних рішень, тобто в умовах відсутності даних про ДТП. Результати. З’ясовано, що за величи-ною підсумкового коефіцієнта аварійності залізниці переїзди можна віднести до одного з чотирьох класів: безпечні, малобезпечні, небезпечні, дуже небезпечні. Досліджено питання зниження ризику аварійності у випадку взаємодії залізничного й автомобільного транспорту. Наукова новизна. Набули подальшого роз-витку наукові підходи до оцінки безпеки руху транспортних засобів на перетині автомобільної дороги й за-лізниці в одному рівні з обчисленням коефіцієнтів аварійності та показників небезпеки на основі даних під-системи «АІС Переїзд», яку впроваджують на залізницях України. Практична значимість. Отримані резуль-тати будуть корисні для проведення заходів із підвищення безпеки руху транспорту на залізничних переїздах, особливо на напрямках упровадження швидкісного руху поїздів. Застосування автоматизованої інформаційної підсистеми «АІС Переїзд» дозволить без додаткових трудових витрат за методом підсумкового коефіцієнта аварійності оцінювати безпеку руху залізничного й автотранспорту в зоні залізничних переїздів.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи системи теплопостачання інфраструктури громадських будівель на прикладі ДНУЗТ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Кузнецов, Валерій Геннадійович; Яценко, Дмитро Корнійович; Габрінець, Володимир Олексійович
  UK: Мета. У дослідженні необхідно проаналізувати можливість і умови підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції громадських будівель на сучасному етапі розвитку країни й характерних кліматичних особливостей України. Головною метою роботи є розробка конкретних заходів для громадських будівель, які призведуть до значного скорочення витрат енергетичних ресурсів на опалення та систему кондиціювання повітря. В якості приклада беруться аналогічні системи компактного містечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), який опалюється за допомогою власної автономної котельні, що споживає природний газ. Методика. На основі аналізу статистичних витрат теплової енергії за останні 5 років визначаються види та розраховуються величини теплових втрат для конкретних умов використання. Ці втрати порівнюються з аналогічними у світовій практиці, й на основі порівняння та аналізу діючої системи пропонуються шляхи зниження величини теплових втрат за рахунок застосування різних технічних та організаційних методів. В роботі пропонується також залучення для цієї мети вторинних та альтернативних джерел енергії. В якості вторинних енергоресурсів розглядаються теплота, яка виділяється людиною, та теплота, яка виходить із повітрям, що вилучається при вентиляції будівель. А в якості поновлювальних джерел – сонячна та геотермальна енергії. Для підвищення температурного потенціалу теплоносіїв пропонується застосовувати теплові насоси. Результати. При максимально можливому використанні всіх запропонованих заходів і впровадженні раціональних схемних та технічних рішень, які пропонуються для систем тепло- та гарячого водопостачання, витрати енергії на тепло- та гаряче водопостачання можуть бути знижені на 30–35 %. Наукова новизна. Вперше запропоновано використовувати нові комплексні підходи для підтримки необхідного теплового балансу в зимовий період. Авторами також запропоновані нові схемні рішення для системи теплопостачання та вентиляції (як в зимовий, так і в літній періоди), що базуються на використанні теплового насосу та вторинних енергоресурсів. Практична значимість. Введення запропонованих схемних рішень і підходів до забезпечення теплом та повітрям можуть бути реалізовані при відносно невеликих капіталовкладеннях та не вимагають істотного переобладнання вже встановлених систем.
 • Item
  Підвищення ефективності роботи системи теплопостачання інфраструктури громадських будівель на прикладі ДНУЗТ
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Пшінько, Олександр Миколайович; Кузнєцов, Валерій Геннадійович; Яценко, Дмитро Корнійович; Габрінець, Володимир Олексійович
  UKR: Мета. У дослідженні необхідно проаналізувати можливість і умови підвищення ефективності роботи систем теплопостачання та вентиляції громадських будівель на сучасному етапі розвитку країни й характерних кліматичних особливостей України. Головною метою роботи є розробка конкретних заходів для громадських будівель, які призведуть до значного скорочення витрат енергетичних ресурсів на опалення та систему кондиціювання повітря. В якості приклада беруться аналогічні системи компактного містечка Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ), який опалюється за допомогою власної автономної котельні, що споживає природний газ. Методика. На основі аналізу статистичних витрат теплової енергії за останні 5 років визначаються види та розраховуються величини теплових втрат для конкретних умов використання. Ці втрати порівнюються з аналогічними у світовій практиці, й на основі порівняння та аналізу діючої системи пропонуються шляхи зниження величини теплових втрат за рахунок застосування різних технічних та організаційних методів. В роботі пропонується також залучення для цієї мети вторинних та альтернативних джерел енергії. В якості вторинних енергоресурсів розглядаються теплота, яка виділяється людиною, та теплота, яка виходить із повітрям, що вилучається при вентиляції будівель. А в якості поновлювальних джерел – сонячна та геотермальна енергії. Для підвищення температурного потенціалу теплоносіїв пропонується застосовувати теплові насоси. Результати. При максимально можливому використанні всіх запропонованих заходів і впровадженні раціональних схемних та технічних рішень, які пропонуються для систем тепло- та гарячого водопостачання, витрати енергії на тепло- та гаряче водопостачання можуть бути знижені на 30–35 %. Наукова новизна. Вперше запропоновано використовувати нові комплексні підходи для підтримки необхідного теплового балансу в зимовий період. Авторами також запропоновані нові схемні рішення для системи теплопостачання та вентиляції (як в зимовий, так і в літній періоди), що базуються на використанні теплового насосу та вторинних енергоресурсів. Практична значимість. Введення запропонованих схемних рішень і підходів до забезпечення теплом та повітрям можуть бути реалізовані при відносно невеликих капіталовкладеннях та не вимагають істотного переобладнання вже встановлених систем.
 • Item
  Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств
  (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури», Дніпро, 2017) Сєдін, Володимир Леонідович; Кравчуновська, Тетяна Сергіївна; Броневицький, Сергій Петрович; Ковальов, Вячеслав Вікторович
  UK: Обґрунтовано використання деградованих територій промислових і складських підприємств в якості територіального резерву для житлово-цивільної забудови.
 • Item
  Use of Container and Piggyback Services in International Railway Traffic
  (Springer, Cham, 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Černiauskaite, Laura
  ENG: A modern cargo owner imposes rather strict requirements on transport services in terms of delivery time, cargo safety, quality of forwarding services. In the current conditions, it is necessary to explore the possibility of developing new additional types of carriage on rail transport, in close cooperation with the road transport. In the interaction of rail and road transport the reliability, speed and carrying capacity of the first one is combined with the flexibility and efficiency of the other. However, many issues within the framework of interaction between rail and road carriers still require scientific solutions – from the selection of criteria to a comprehensive assessment of the effectiveness of piggyback transportation. Principles of transport service quality management were formulated and evaluation criteria were determined. Piggyback traffic in the direction of Odessa-Klaipeda will allow Ukraine, Belarus and Lithuania to maintain roads, ensure purity of environment, make it possible to save fuel, as well as allow owners and carriers to significantly reduce operating costs and improve the quality of services provided.
 • Item
  Study of the Interaction of the Railway Track and the Rolling Stock Under Conditions of Accelerated Movement
  (IOP Publishing, 2020) Hubar, Oleksіy V.; Markul, Ruslan V.; Tiutkin, Oleksii L.; Andrieiev, Volodymyr S.; Arbuzov, Maxim; Kovalchuk, O.
  ENG: Comprehensive studies of the interaction of the railway track and the investigated rolling stock under accelerated conditions have been carried out. The basis of the research was to obtain and substantiate the process of stress state, force interaction of the railway track and the rolling stock under conditions of accelerated movement. Introduction of the new rolling stock into continuous operation is a serious task that must be solved comprehensively. The implementation of this direction significantly affects the reliability of the elements of the railway track. Within the framework of the research, the approach was used that takes into account theoretical and experimental parts of the research using the methodology of prof. O. P. Yershkov. As a result of the studies, average stress values were established: in rails, they variate within the range 44.37...70.99 MPa; in the sleeper, they reach 0.78 MPa; in the ballast layer, they have 0.13 MPa; in the body of the subgrade, they reach 0.04 MPa, which is significantly less than the maxima allowable values. While speed change from 140 to 160 km/h, the values of the studied parameters decrease: vertical force (9.39 %), lateral forces (19.79 %); stresses in the edge of the rail flange (15.86 %); stresses in the edge of the rail head (16.67 %); stresses in the neck of the rail (8.74 %). The obtained results made it possible to form trends and recommendations on the feasibility of further increasing speeds development. At the same time, this made it possible to substantiate in more detail the operation of the railway track in the case of accelerated movement.
 • Item
  Investigation of the Operation of the Railway Track with Reinforced Concrete Sleepers in Curved Sections with Radius R ≤ 350 m
  (Printing House “Technologija”, Kaunas, Lithuania, 2020) Markul, Ruslan V.; Hubar, Oleksіy V.; Arbuzov, Maxim; Andrieiev, Volodymyr S.; Tiutkin, Oleksii L.; Savyts’kyy, V.; Ganich, Ruslan Ph.
  ENG: The article presents the results of the research on polygon extension for laying reinforced concrete sleepers under difficult conditions (R≤350 m, mountainous terrain) with ensuring safety traffic and reliable operation of the railway track. Changes in the geometry of the track in the plane with wooden sleepers and Д0 fastener as well as reinforced concrete sleepers with СКД65-Б fastener in the curve with the radius of 350 m were investigated. The results of the research allowed to obtain: - method and algorithm for determining the tapping section of the track gauge extension on reinforced concrete sleepers in curves with radius R ≤ 350 m; - comparative assessment of the track gauge change with the use of Д0 fastener (wooden sleepers) and СКД65-Б fastener (reinforced concrete sleepers) in curves with a radius R ≤ 350 m; - factors impact on the track gauge extension under difficult operating conditions; - empirical dependence of the process of the track gauge width change and the frequency of its adjustment in the cases of СКД65-Б fastener (reinforced concrete sleepers) and Д0 fastener (wooden sleepers) use in curves with radius R ≤ 350 m; - conclusions on the probability and feasibility of concrete sleepers use under mountainous terrain conditions, including difficult operating conditions (R ≤ 350 m).
 • Item
  The Mathematical Support of Machine Surfacing for the Railway Track
  (Széchenyi István University, Győr, Hungary, 2020) Kurhan, Dmytro ; Havrylov, Maksym
  EN: The condition of a railway track is characterized by many indices, including its geometric shape, both in the horizontal and vertical planes. The purpose of this paper is to create a mathematical tool to ensure the operation of track machines for surfacing, tamping, and alignment, which are equipped with automation systems. The developed mathematical model will be integrated into the AS "Strela" software package which is currently installed on machines. Scientific approaches used in the mathematical model allowed to reduce the operation of machines in "window", to simplify the work of maintenance personnel, to create an information base of track parameters, to establish rational parameters of curves during surfacing.
 • Item
  The Advisability of Using Dual Gauge for Expansion of the International Traffic
  (Printing House “Technologija”, Kaunas, Lithuania, 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Husak, Marina ; Hmelevska, Nelya
  ENG: The possibilities of railway transport for the organization of transportation between the countries are not used to the full extent, since there are a number of technical reasons. The usage of dual gauge (1435/1520 mm) is one of the solutions. As an example of using dual gauge is the international project "Rail Baltica", Lviv railway and etc.
 • Item
  Impact of The Variable Stiffness Section on The Conditions of Track and Rolling Stock Interaction
  (IOP Publishing Ltd., 2020) Kurhan, Dmytro ; Kurhan, Mykola ; Husak, Marina
  ENG: Railway track stiffness is one of the main parameters that determine the track and rolling stock interaction. The inelasticity of the rail base may occur for two reasons: either as a consequence of the deteriorated condition of a track or due to the structural features of a section. As a rule, areas before bridges or tunnels are treated. Today, there are several options for relevant design solutions. The main purpose of this work is to determine the characteristics of a "railway track" object with which it can be represented in the rolling stock models in the simplest way possible but adequate for sections of transient stiffness. The railway track is introduced into the rolling stock model as a sequence of elements with which the wheels of the rolling stock interact. It is assumed that a single element in its characteristics must be equivalent to the track response when passing the wheel from one inter-sleeper section to the next one, that is, to reproduce a sequence that is cyclically repeated. Such a track element will be characterized by reduced mass, stiffness and dissipation factor.
 • Item
  Improvement of The Railway Track Efficiency by Minimizing the Rail Wear in Curves
  (IOP Publishing Ltd., 2020) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Novik, R.; Baydak, Sergii; Hmelevska, Nelya
  ENG: The article presents the analysis results for the parameters measurements of the rail track and the ratio between values of the vertical and side wears of rails in curves of different radii under different operating conditions. It is shown that the installed elevations of the outer rail do not meet the contemporary requirements in increasing the efficiency of the track while minimizing the rail wear. At the second stage of the research, various sections were examined by type of traction, technical equipment, plan parameters and the longitudinal profile. As an example, the results of calculations are presented in Lviv-Rava-Ruska section as a promising project that can ensure the integration of railway transport in Lviv-Warsaw direction. Analysis of the results obtained with the help of the software package – MoveRW and RWPlan programmes, allowed to determine such a combination of elevations of the outer rail in curves, so that trains of different categories realize the lowest values of cross unbalanced accelerations, which provide the minimum wear of rails in compliance with regulatory requirements for unbalanced acceleration, changing this acceleration in time, elevating speed of a wheel on the removal of the outer rail.
 • Item
  Методика інженерного розрахунку коефіцієнта стійкості проти вкочування колеса на рейку
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Курган, Дмитро Миколайович; Губар, Олексій Васильович; Гаврилов, Максим Олексійович
  UKR: Мета. Одним із показників взаємодії колії й рухомого складу, недотримання якого може призвести до порушення безпеки руху, а саме до сходження, є умова забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки. Метою цієї роботи є створення методики практичного інженерного розрахунку коефіцієнта стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки. Викладена методика буде мати вичерпну інформацію як із розрахункових формул, так і з довідкових матеріалів, для виключення необхідності залучення додаткових джерел та спеціального програмного забезпечення. Методика. Основною задачею реалізації поставленої мети є винесення на інженерний рівень розрахунку горизонтальних сил. Унаслідок складності процесу взаємодії колії та рухомого складу й необхідності врахування великої кількості факторів, що мають вплив на результат, як правило, для визначення горизонтальних сил застосовують складні динамічні моделі. Можливий розв’язок полягає в припущенні, що для конкретного типу рухомого складу горизонтальна сила може бути розрахована за лінійною залежністю від значення непогашеного прискорення. Для цього була використана аналітична методика розрахунку горизонтальних сил. Результати. Автори визначили відсутні коефіцієнти розрахунку горизонтальної сили залежно від непогашеного прискорення для деяких типів маневрових локомотивів та для вантажного вагона з урахуванням рівня його завантаження. Наукова новизна. У роботі набули подальшого розвитку науково-практичні підходи щодо аналізу взаємодії колії й рухомого складу в горизонтальній площині. Практична значимість. Запропонована покрокова методика розрахунку коефіцієнта стійкості дає можливість на інженерному рівні проводити практичний аналіз забезпечення запасу стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки, що необхідно під час розслідування причин сходження рухомого складу з рейок та для низки інших задач, пов’язаних із рухом у кривих ділянках колії.
 • Item
  Rationale of Priority Areas of Rail Operation in North-Eastern Europe
  (Kaunas Univ. of Technology, Palanga, Lithuania, 2019) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro ; Černiauskaite, L.
  ENG: Abstract. The methodology for assessing the importance of railway routes by generalized ratings reduced to the geometric a criterion has been further developed. The results were obtained for the countries of Eastern Europe, including the extension of the Rail Baltica line. The geometric average of the relative criteria was applied as a composite index for assessing the routes.
 • Item
  Providing the Railway Transit Traffic Ukraine–European Union
  (Akadémiai Kiadó, Budapest, 2019) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro
  ENG: The authors developed a model for predicting and assessing the efficiency of railway transport from the border of one state to the border of the other one, taking into account all expenditures by the net present value indicator net present value of discounted cash flow. The results allows planning measures to accelerate the cargo delivery, both on the territory of Ukraine, and during the transfer of cargoes at border stations, to predict the revenue generation from the implementation of international transportation, which is very important for attracting investments.
 • Item
  Modeling the Dynamic Response of Railway Track
  (IOP Publishing, Kharkiv, 2019) Kurhan, Dmytro ; Kurhan, Mykola
  ENG: The authors developed a model based on the dynamical theory of elasticity, which allows us to describe the dynamic equilibrium of strains of the railway track layers. The model of the stress-strain state for the railway track consists in a combination of the geometry equations of the outline of a part in the system’s space, involved into interaction at a given time and the equations of the dynamic equilibrium of its deformation. Considering the obligation to register the course of the process in time, for each time step of integration the outline of the strains propagations front is determined. The strains propagations front is described by the equations of propagation in the material of the elastic spatial wave of oscillations. It allows determining complete spatial-temporal account of the deflection dynamics of the rail support, which enables the execution of calculations, including for conditions of fast-speed and high-speed trains. With the application of the developed model, a number of scientific and practical problems were solved.
 • Item
  Дослідження відмінностей української та європейської залізничної інфраструктури
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Курган, Микола Борисович; Вербицький, В. Г.; Курган, Дмитро Миколайович
  UKR: Мета. У роботі передбачено проаналізувати основні відмінності української залізничної інфраструктури від інфраструктури країн, з якими Україна межує на західному кордоні, та країн, до яких може бути заведена колія 1 520 мм, враховуючи напрямок основного вантажопотоку зі Сходу на Захід. Також передбачено надати кількісну та якісну оцінку технічної сумісності та інших показників залізничних мереж відносно території України. Методика. Для отримання даних щодо інфраструктури й обсягів перевезень в окреслених завданням країнах проведено огляд світової літератури з теми роботи з використанням повнотекстових і статистичних баз даних. Методика передбачає аналіз і систематизацію отриманої інформації для встановлення відповідних залежностей, висновків і пропозицій. Результати. Доведено, що міжнародні перевезення, які здійснюються через територію України, мають певні особливості. Зміна стандартів залізничної колії на кордоні з європейськими країнами змушує шукати найбільш раціональні маршрути для транспортування вантажів (урахування дальності, технічного стану й параметрів міжнародного транспортного коридору (МТК), швидкості доставки тощо) і раціональні технології передачі вантажів на прикордонних пунктах, що дозволить вивести ці перевезення на інноваційний шлях розвитку. Наукова новизна. Базуючись на позитивному досвіді насамперед країн Європейського Союзу, автори показали, що за умови наявності ефективної транспортної мережі та розвинутої системи передачі вантажів у пунктах зміни стандартів залізничної інфраструктури значно підвищуються як внутрішні, так і транзитні вантажопотоки, що дає можливість збільшити привабливість країни в міжнародній системі перевезень. Практична значимість. На основі отриманих результатів показано, що залізничний транспорт України може бути інтегрований у європейську транспортну мережу за умови: виконання модернізації колії, штучних споруд та інших пристроїв, що входять до інфраструктури залізниці; упровадження нового рухомого складу, що забезпечить перевезення пасажирів денними поїздами з необхідним комфортом і максимально встановленою швидкістю.
 • Item
  Основные направления развития транспортной инфраструктуры при внедрении скоростного движения на железных дорогах Украины
  (Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia, 2019) Пшинько, Александр Николаевич; Курган, Николай Борисович; Патласов, Александр Михайлович
  RUS: Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития ускоренного движения и перспективы внедрения скоростного и высокоскоростного движения пассажирских поездов по железным дорогам Украины.
 • Item
  Особливості напружено-деформованого стану суміщеної залізничної колії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2019) Курган, Микола Борисович; Курган, Дмитро Миколайович; Бражник, Михайло Ю.; Ковальський, Денис Леонтійович
  UKR: Мета. Можливості залізничного транспорту для організації перевезень між державами Європейського Союзу й України використовують не повною мірою, оскільки є низка технічних несумісностей транспортних систем, а саме: ширина колії, характеристики рухомого складу, напруга в контактній мережі, габарити тощо. Одним із варіантів організації транспортування вантажів у міжнародному сполученні є використання суміщеної колії 1 435/1 520 мм. Метою цієї роботи є аналіз особливостей напружено-деформованого стану суміщеної конструкції колії, перш за все змін у роботі підшпальної основи внаслідок застосування спеціаль-ної конструкції залізобетонної шпали з одночасним кріпленням чотирьох рейкових ниток. Методика. Для визначення напружень у баластному шарі під шпалами було обрано просторову модель динамічних деформацій залізничної колії на основі теорії пружності. Розглянуто рух по залізничній колії звичайної конструк-ції (зі шпалами Ш-1-1), взятої як еталон, і по колії для суміщеного руху, відмінної від еталонної застосуван-ням шпал типу Ш2С-1. Основні результати розрахунків склали матриці напружень у підшпальній основі. Результати. Аналіз результатів моделювання напружень у підшпальній основі суміщеної колії не показав їх збільшення за абсолютними значеннями, але виявив циклічну зміну можливих напрямків девіації часток ба-ласту за наявності передумов до виникнення непружних деформацій у баластному шарі. Такий напружено-деформований стан підшпальної основи, у свою чергу, може призвести до виникнення деформацій у шпалах і погіршення загальної геометрії колії. Наукова новизна. У роботі набули подальшого розвитку задачі мо-делювання взаємодії колії й рухомого складу, зокрема для визначення напружено-деформованого стану підшпальної основи суміщеної колії. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані під час визначення термінів ремонтних робіт для ділянок з суміщеною конструкцією колії, обґрунтування необхідного рівня ущільнення баласту й доцільності застосування георешіток або спеціальних зв’язувальних речовин.
 • Item
  Дослідження ефективності електрифікації напрямку Запоріжжя – Комиш – Зоря – Волноваха
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Курган, Микола Борисович; Байдак, Сергій Юрійович; Хмелевська, Неля Петрівна
  UK: В даній статті на прикладі одноколійної ділянки з тепловозною тягою Запоріжжя-Волноваха, що зв’язує Криворізький рудний басейн, металургійні підприємства Донецької області і порти Азовського моря досліджується ефективність електрифікації для підвищення пропускної спроможності. Для досягнення мети проаналізовано етапи створення і розвитку залізничного напрямку, починаючи з уведення в експлуатацію - 1903 рік. Показано, як технічне оснащення ділянок залізниці впливає на експлуатаційні показники. За результатами розрахунків зроблено висновок щодо впливу експлуатаційних показників, параметрів профілю і плану, а також технічного стану локомотивів на ефективність електрифікації одноколійних залізниць.
 • Item
  Problems of Providing International Railway Transport
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2018) Kurhan, Mykola ; Kurhan, Dmytro
  ENG: Due to its geographic location and developed transport infrastructure, Ukraine has a significant potential in the development of cargo transportation, primarily in international traffic, in particular as a transistor country in the logistics chain of trade between Asia and Europe. The possibilities of railway transport for the organization of transportation between the countries of the European Union and Ukraine are not used to the full extent, since there is a number of technical reasons of the transport systems incompatibility between Ukraine and European countries. In the course of the research, methods of analysis and synthesis were used to study prospects of the European and domestic system of international railway transportations, the experience of creating, operating and optimizing these systems. To compare the above mentioned options, the authors developed a model for predicting and assessing the efficiency of railway transport from the border of one state to the border of the other one.