Інші праці КЛВ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Аналіз структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Кімстач, Тетяна Володимирівна; Узлов, Костянтин Іванович; Реп'ях, Сергій Іванович
  UKR: Напрям досліджень, щодо структуроутворення сплавів системи Cu−Sn−Al немонотектичного концентраційного інтервалу є актуальним. На підставі аналізу фазових і структурних перетворень сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al з вмістом Sn до 7 (мас.) % та Al до 11 (мас.) % встановлено евтектико-перитектичний характер їх структуроутворення. Встановлені закономірності дозволяють розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu−Sn−Al.
 • Item
  Рідкісноземельні метали у валкових чавунах
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Іванова, Людмила Харитонівна; Колотило, Євген Вікторович; Мирошниченко, Г. О.
  UKR: Досліджено вплив адитивної вартості окремо трьох рідкоземельних металів (лантану, церію та ітрію) на параметри кристалізації чавуну. Дослідження проводили за диференціальною схемою вимірювання температур охолодження приладом ФПК-59. У результаті проведених досліджень показано подібний вплив експериментальних рідкоземельних металів на параметри кристалізації валкового чавуну. Добавки рідкоземельних металів, які призводили до найбільших змін параметрів кристалізації та утворення сферичних графітових включень у структурах модифікованих чавунів, були різними. При модифікації розплаву чавуну для отримання сферичного графіту ітрій потрібно додавати менше, ніж церій або лантан.
 • Item
  Теоретичні та технологічні основи паро-мікрохвильового структурування піщано-рідкоскляних сумішей для виготовлення виливків
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Солоненко, Людмила Ігорівна
  UKR: У дисертації наведені теоретичні та технологічні узагальнення в рамках вирішення науково-технічної проблеми створення екологічно безпечних ливарних форм та стрижнів з піщано-рідкоскляної суміші, що структуровані за ПМЗ-процесом, для виливків загальномашинобудівного призначення, шляхом визначення закономірностей формування властивостей і кінетики структурування суміші, оптимізації її складу та реалізації результатів досліджень у виробництві, що зумовлює підвищення екологічної безпеки та санітарно-гігієнічних умов виробництва, скорочення циклу та енергоємності процесу виготовлення виливків, підвищення їх якості та, відповідно, зниження їх собівартості. Встановлено, що робота, яка спрямована на розробку наукових і технологічних основ структурування в паро-мікрохвильовому середовищі піщано-рідкоскляних сумішей з метою встановлення механізму, кінетики та закономірностей структурування в паро-мікрохвильовому середовищі сипучого кварцового піску, плакованого рідким склом, і результату його застосування на властивості ливарних форм та стрижнів, якість дрібних виливків загальномашинобудівного призначення, є актуальною. У дисертації використані стандартні методи, методики і апаратура, загальноприйняті і оригінальні методики, що дозволили встановити об’єктивний взаємозв’язок між параметрами досліджуваних процесів. Теоретичні та експериментальні дослідження ґрунтуються на фундаментальних положеннях фізики, теплофізики, тепломасопереносу, механіки руйнування матеріалів. Експериментальні дані обробляли методами математичної статистики, візуально-вимірювального контролю, зіставлення та аналізу. Результати роботи пройшли позитивне промислове випробування на ПП «БУД-МАШ» (м. Житомир), впроваджені в ливарних цехах ТОВ «ПК «Перспектива» (м. Дніпро), ПрАТ «Одеський машинобудівний завод» (м. Одеса) та в учбовий процес Національної металургійної академії України (м. Дніпро).
 • Item
  Structural Formation Regularity of Cu-Sn-Si System Low-Tin «Singing» Bronze
  (Baltija Publishing, 2022) Uzlov, Kostiantyn Ivanovych; Mazorchuk, Volodymyr Fedorovych; Dziubina, Alina Valentynivna
  ENG: Based on the task of acoustic bronzes containing about 20%Sn cost reducing, the aim of economically alloyed bronze composition with expensive tin replacement by silicon developing has been formulated in the present work. Three-component system Cu-Sn-Si bronzes structure formation has been studied and conodes triangle copper corner alloys phase transformations regularities were determined. It was established that in Cu-Sn-Si system alloys with Si content more than 4wt.%, original β-phase is stabilized by silicon and in solid state does not undergo low-temperature eutectoid transformations with small (up to 4wt.%) tin amount in bronze. It is shown that this «singing» bronze structural state is the basis for two systems of structural stresses in castings body existence, which act as acoustic resonators in products material. These systems are: α-Cu solid solution liquated areas of different genesis and interphase boundary α-Cu↔β-Cu5Sn, which causes occurrence of II type internal structural stresses between α-Cu and chemical compound Cu5Sn, which are fundamentally dissimilar in nature. For the first time, with comprehensive using of scanning electron microscopic, X-ray spectral, energy dispersive, X-ray structural phase and metallographic studies of Cu-Sn-Si alloys with optimized composition (silicon 4.5...5.5% by mass and tin 2...5% by mass at mass ratio Si/Sn≥1), tin-silicon bronzes with main components optimal ratio structural formation regularities are established. New bronze for bells and percussion musical instruments in terms of strength and impact toughness exceeds «classical» bell bronze indicators by~1.5...2.5 times with comparable relative elongation values. This evidences that, compared to «classic» bell bronze, elaborated cast bronze products with developed optimal chemical composition are characterized by greater reliability and durability during operation within its application specified area. Present work innovative solutions on methods of making musical bronze, obtaining bronze castings and making bells and percussion musical instruments acoustic elements are covered by intellectual property protection documents.
 • Item
  Дослідження закономірностей структуроутворення сплавів системи Cu-Sn-Al немонотектичного концентраційного інтервалу
  (Publishing Group „Vědecká perspektiva“; Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022) Узлов, Костянтин Іванович; Реп'ях, Сергій Іванович; Кімстач, Тетяна Володимирівна
  UKR: За результатами дослідження встановлено, що у випадку структуроутворення сплавів з вмістом алюмінію доевтектичного інтервалу системи Cu-Al фазові перетворення відбуваються відповідно до закономірностей немонотектичних складів монотектичної системи Cu-Sn-Al. Тобто, за рахунок первинної кристалізації високотемпературної α-CuІ фази склад рідини змінюється до збагаченої оловом рідкої фази L2, притаманної для потрійної системи Cu-Sn-Al. Тоді, за діаграмою системи Cu-Sn відбувається перитектична реакція L2+α-CuІ→βCu5Sn. Дослідженнями металографічного, растрового електронномікроскопічного, рентгеноспектрального мікроскопічного, енергодисперсійного спектрального, рентгеноструктурного аналізів встановлено евтектико-перитектичний характер структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu-Sn-Al з вмістом Sn до 7% (мас.) Al до 11 % (мас.) з первинною кристалізацією за евтектичною діаграмою Cu-Al фази β-Сu3Al та подальшими її твердофазними перетвореннями і наступним формуванням за перитектичною реакцією системи Cu-Sn фази Cu5Sn. Встановлено, що, на відміну від рівноважної розчинності основних компонентів в α-Cu твердому розчині систем Cu-Al і Cu-Sn, та раніше описаного зсуву ліній фазових рівноваг зі з’явленням у мікроструктурі евтектоїдних складових при 5…6 % (мас.) Sn, кінетика структуроутворення у випадку трикомпонентної системи така, що двофазна структура спостерігається при вмісті Sn ~ 3% (мас.). Показано, що процес формування кінцевої двофазної структури в трикомпонентній системі Cu-Sn-Al (α-Cu+βCu5Sn) відбувається за рахунок кристалізації із залишкової рідини хімічної сполуки Cu5Sn за перитектичною реакцією системи Cu-Sn при концентрації в бронзі алюмінію за нижньою межею вмісту цього компоненту відносно евтектоїдної горизонталі системи Cu-Al. Встановлена закономірність дозволяє розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu-Sn-Al. Результати зіставного аналізу кристалографічних характеристик фаз в сплавах, які вміщують в собі гексаедричну ГЦК решітку Fm3m міді з параметром a=3,615Ǻ, гексаедричну ОЦК решітку Im3 ̅m β–Cu5Sn з параметром a=2,991Ǻ та гесатетраедричну решітку евтектоїдної δ–фази – хімічної сполуки Cu31Sn8 кубічної сингонії просторової групи симетрії F4 ̅3m з параметром решітки a=17,951Ǻ дозволили пояснити окрихчування аналізуємого сплаву системи Cu-Sn-Al з вмістом до7 % (мас) Al та 4…8 % (мас.) Sn при з’явленні на місті компактної ОЦК β-Cu5Sn фази продукту її евтектоїдного перетворення – δ-Cu31Sn8.
 • Item
  Перспективи поліпшення властивостей вторинних ливарних сплавів системи Al-Si з використанням процесу модифікування
  (Національна металургійна академія України, ІВК «Системні технології», Дніпро, 2021) Доценко, Юрій Валерійович; Селівьорстов, Вадим Юрійович; Насонов, Д. М.; Насонов, М. М.
  UKR: Досліджено використання сучасних модифікаторів вторинних алюмінієвих сплавів які впливають на структуру металу виливок і дозволяють отримати необхідні фізичні та механічні характеристики. Для виробництва виливків з силумінів найбільший інтерес представляють модифікатори, що впливають на розміри первинного зерна і форму включень евтектичного кремнію. За сучасними уявленнями будова металевого розплаву не є гомогенною. У деякому інтервалі температур повного змішування атомів не відбувається, а виникають мікрообласті із структурою ближнього порядку, характерною для кристалічної фази. Ці утворення називають по-різному: атомними угрупуваннями, скупченнями, згустками, острівцями, комплексами атомів, кластерами і т. д. У останнє десятиліття все більше застосування в якості модифікаторів ливарних сплавів одержують ультрадисперсні порошки хімічних сполук (нанопорошки), які виконують роль додаткових центрів кристалізації при первинній кристалізації.
 • Item
  Тривалість нагріву та випаровування води з парних наважок масою до 100 г мікрохвильовим випромінюванням
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2021) Солоненко, Людмила Ігорівна; Реп’ях, Сергій Іванович; Мазорчук, Володимир Федорович
  UKR: У роботі досліджується вплив маси та місця положення наважок води масою до 100 г на тривалість їх нагрівання та випаровування. Встановлено взаємний вплив парних наважок води розташованих як на краю, так і в центрі робочого столу мікрохвильової печі. При цьому, зі збільшенням маси однієї наважки зростає і тривалість нагрівання та випаровування води з іншої наважки. В області малих мас наважок характер їхнього взаємного впливу змінюється і коли сумарне значення мас наважок води не перевищує 140 г, їх час випаровування прагне до однакових значень.
 • Item
  Вплив розмірів та положення наважок води на обертовому столі мікрохвильової печі на тривалість їх випаровування
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2021) Солоненко, Людмила Ігорівна; Реп’ях, Сергій Іванович
  UKR: У роботі досліджується характер зміни та ступінь впливу потужності мікрохвильового випромінювання від радіусу видалення точкової та великої наважки від центру осі обертання обертового столу мікрохвильової печі. Встановлено, що характер зміни потужності мікрохвильового випромінювання від радіусу видалення як точкової, так і великої наважки ідентичний і носить статечний характер. Відмінність у ступені впливу віддалення від осі обертання мікрохвильової печі на зміну інтенсивності нагріву наважок зумовлено як їх габаритними розмірами, так і відстанню від осі обертання робочого столу мікрохвильової печі. Найбільш інтенсивне нагрівання відбувається при положенні наважок на відстані від 70 до 110 мм від центру обертання робочого столу використовуваної мікрохвильової печі, при цьому інтенсивність зростає при зменшенні габаритних розмірів самої наважки.
 • Item
  Корозійна стійкість бронзових виробів
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Кімстач, Тетяна Володимирівна; Узлов, Костянтин Іванович; Усенко, Руслан Вікторович; Солоненко, Людмила Ігорівна
  UKR: На сьогодні все більш широке застосування в різних галузях промисловості знаходять сплави на основі міді. Це пояснюється поєднанням високої корозійної стійкості таких сплавів в різних середовищах з високими ливарними властивостями, здатністю до пластичної деформації, високої електро- і теплопровідності, тощо. У зв'язку з цим певний науковий і практичний інтерес представляє визначення базових положень які забезпечують бронзам потрібний рівень корозійної стійкості в середовищах різних складів (при різних умовах експлуатації). За результатами аналізу встановлено, що завдяки сукупності високої корозійної стійкості, конструкційної міцності та експлуатаційної надійності, найбільш широке застосування в промисловості знайшли алюмінієві бронзи. Ці сплави найчастіше застосовують в обладнанні, де завдяки стійкості до корозії, вони мають перевагу в порівнянні, наприклад, з олов'яними і крем'янистими бронзами. Істотним фактором, що визначає корозійну стійкість алюмінієвих бронз, є їх структура. При цьому сплави, які складаються тільки з α-фази, мають більш високу корозійну стійкість, в порівнянні з двофазними сплавами.