Презентації. VI Міжнародна конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development» <br> Тема 2021 «Виклики, можливості та перспективи університетських бібліотек у глобальному сценарії невизначеності» <br>

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Информационная грамотность: инициативы научной библиотеки БНТУ. Часть II
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Юрик Инна Викторовна
  RU: Поддержка и развитие информационной грамотности была и остается важнейшей задачей университетских библиотек. Актуальность развития библиотечных практик по обучению информационной грамотности обусловлена интенсивным развитием информационных технологий, увеличением информационных потоков, появлением больших объемов дезинформации, изменением дизайна образовательной среды. Практики Научной библиотеки БНТУ по формированию информационной грамотности включают различные формы и методы и охватывают разные категории пользователей.
 • Item
  Информационная грамотность: инициативы научной библиотеки БНТУ. Часть I
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Юрик Инна Викторовна
  RU: Поддержка и развитие информационной грамотности была и остается важнейшей задачей университетских библиотек. Актуальность развития библиотечных практик по обучению информационной грамотности обусловлена интенсивным развитием информационных технологий, увеличением информационных потоков, появлением больших объемов дезинформации, изменением дизайна образовательной среды. Практики Научной библиотеки БНТУ по формированию информационной грамотности включают различные формы и методы и охватывают разные категории пользователей.
 • Item
  Бібліотечна комунікація в соціокультурному просторі сучасного суспільства
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Клименко, Оксана Зіновіївна; Сокур, Олена Леонідівна
  UK: Репрезентовано бібліотечну комунікацію в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Обґрунтовано сутність і зміст терміну «бібліотечна комунікація» як заздалегідь спланованої діяльності в соціокультурному просторі сучасного суспільства. Представлено структурні контентні елементи бібліотечної комунікації: мета, сутність, рушійний механізм, призначення, реалізація, базові інструменти, основний комунікаційний продукт, індиферентні компоненти, джерела, середовище та специфіка функціонування, рівні та результат. Встановлено, що бібліотечна практика сьогодні невпинно збагачується новими явищами та поняттями на їх позначення, яким бібліотекознавство як наука повинна сформулювати відповідні терміни, надати теоретико-методологічне обґрунтування. Аргументовано, що у контексті теорії соціальних комунікацій актуальним є інституціалізація терміна «бібліотечна комунікація» як окремого виду професійного спілкування та рушійної сили трансформації бібліотечної справи.
 • Item
  Лідерство у студентському колективі (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Жукова, Анна Робертівна
  UK: Для дослідження феномену лідерства у студентському колективі та для досягнення поставленої мети використовувалися теоретичні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, узагальнення, пояснення. У результаті проаналізовано проблеми формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти, розглянуто історію розвитку проблеми лідерства, багатогранність поняття. Представлені трактування феномена лідерства, існуючі у вітчизняній і зарубіжній літературі. Аналізується феномен рольової диференціації лідерства в групі, висвітлюється роль бібліотек у формуванні лідерської компетентності студентів. Для ефективного формування у студентів лідерських якостей потрібно вивчати їх психологічні особливості й зазначається, що бібліотеки відіграють значущу роль у процесі формування лідерських якостей у студентів.
 • Item
  Трансформація ролі бібліотеки від інформування до навчання: сучасні виклики (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Рябець, Ірина Володимирівна; Голубєва, Марія Олександрівна
  UK: Розглянуто питання залученості наукової бібліотеки університету в освітньо-науковий процес із питання розвитку академічних навичок («Academic Skills») студентства. Авторами було запропоновано два шляхи включення наукової бібліотеки університету до процесу розвитку академічних навичок у здобувачів вищої освіти в навчально-методичному плані.
 • Item
  Система цифрових компетентностей: прикладний академічний аспект (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Главчева, Юлія Миколаївна
  UK: Актуальним завданням академічної спільноти є імплементація принципів академічної доброчесності в освітній та науковий процес. Для цього проводиться комплекс заходів, у тому числі навчання здобувачів освіти певним знанням та навичкам. Пропонується розділити комплекс знань та навичок на дві групи: академічні навички (АН) та академічне письмо (АП). До АН можна віднести систему цифрових компетентностей (The Digital Competence Framework 2.0). Адаптована система цифрових компетентностей забезпечує користувачу базові навички роботи з інформацією в інформаційному середовищі. Це забезпечує якісне та ефективне застосування навичок з АП.
 • Item
  Роль библиотеки Назарбаев Университета в продвижении академической честности
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Оразымбетова, Жулдыз Абаевна
  RU: Презентация «Роль библиотеки Назарбаев Университета в продвижении академической честности» была подготовлена в целях демонстрации актуальности академической честности в Казахстане: реализуемые проекты и мероприятия для продвижения академической честности в сфере высшего образования. Также, презентация содержит информацию об опыте библиотеки в поддержке ценностей и принципов академической честности путем формирования медийной и информационной грамотности в сообществе Назарбаев Университета.
 • Item
  Діяльність бібліотеки університету в умовах трансформаційних змін. Ч. II (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Орєхова, Валентина Володимирівна
  UK: У статті розглянуто діяльність бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в умовах трансформаційних перетворень. Зосереджено увагу на упроваджені сучасних послуг, спрямованих на інформаційне забезпечення всіх учасників освітнього процесу в системі наукових комунікацій і бібліотечно-комунікаційних технологій. Схарактеризовано діяльність книгозбірні з забезпечення інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності університету.
 • Item
  Діяльність бібліотеки університету в умовах трансформаційних змін. Ч. I (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Орєхова, Валентина Володимирівна
  UK: У статті розглянуто діяльність бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в умовах трансформаційних перетворень. Зосереджено увагу на упроваджені сучасних послуг, спрямованих на інформаційне забезпечення всіх учасників освітнього процесу в системі наукових комунікацій і бібліотечно-комунікаційних технологій. Схарактеризовано діяльність книгозбірні з забезпечення інформаційної підтримки науково-дослідної діяльності університету.
 • Item
  Открытая наука в мире и в Украине
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Чмырь, Елена Сергеевна
  RU: Открытая наука – относительно новый тренд в мире, если говорить о терминологии и подходах. С другой стороны, наука не может быть локальной - это глобальное явление. И прогресс только тогда возможен, когда ученые открыто обмениваются результатами исследований, обсуждают их, дискутируют по проблемным вопросам, выходящим за рамки узких направлений, применяют междисциплинарный подход. Рассмотрены актуальные подходы к определению открытой науки. Сделан короткий обзор научных публикаций и документов международных организаций. Обобщены данные относительно инфраструктуры открытости науки в Украине и мире, в общем плане описаны стратегические перспективы утверждения открытой науки в Украине.
 • Item
  Інформаційна підтримка бібліотеками протистояння «Hate Speech» (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Савенкова, Людмила Василівна; Харитоненко, Олена Іванівна
  UK: Нещодавнє соціологічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології «Безпека в Інтернеті» продемонструвало, що молоді люди найчастіше, порівняно з іншими групами, стикаються з мовою ворожнечі і, на жаль, саме вони схильні її ігнорувати. Університетська спільнота завжди обстоює принципи толерантності та заперечення будь-яких форм дискримінації. Відтак перед закладом вищої освіти щороку, з кожним новим набором студентів, постає завдання з’ясувати рівень розуміння здобувачами освіти означеної проблеми, організувати і провести виховну роботу в цьому напрямку. Роль бібліотеки в цих процесах може бути пов’язана з проведенням анкетувань, інформаційним забезпеченням, медіацією просвітницьких заходів.
 • Item
  Bridge of Knowledge: Experience, Difficulties and Challenges of Developing a New Platform for Scientists of the Gdan University of Technology
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2021) Kokot-Kanikuła, Kamila
  EN: The report tells about the "Bridge of Knowledge" platform, where you can present your achievements. This system helps to manage current scientific information, and is also an institutional repository of scientific results and a database on copyright and self-archiving policy in Polish open access scientific journals.
 • Item
  Бібліотека як центр знань для громадянської науки (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Долматова, Ніна Іванівна
  UK: В роботі розглянуто сутність понять «громадянська участь», «громадянська наука», «громадянські вчені», «цивільні вчені», «відкритий доступ», «відкрита наука», «відкрита бібліотека», історія та міжнародні проекти громадянської науки, роль бібліотеки ЗВО в умовах невизначеності для розбудови громади й розвитку громадянської науки на прикладі Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Лайфхаки для неанглоязычных библиотекарей: особенности коммуникативной практики перевода (презентация)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Осадчий, Виталий Иванович
  RU: Библиотеки вузов превращаются в информационные центры для оказания услуг как студентам, так и исследователям, для того, чтобы интегрировать специфические исследования своего учебного заведения в мировое научное сообщество, а также взаимодействовать с коллегами по всему миру. Препятствием для работы в условиях глобализации науки становится недостаточный уровень владения английским языком. Английский язык современного библиотекаря включает пассивные и активные аспекты общения.
 • Item
  Life Hacks for non-English-Speaking Librarians: Features of Communicative Practice in Translation (presentation)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Osadchyi, Vitalii I.
  EN: University libraries are becoming information centers for providing services to both students and researchers to integrate specific research of their educational institution into the world scientific community, as well as to interact with colleagues around the world. Poor command of English hinders the work in the context of science globalization. The English language of the modern librarian includes passive and active aspects of communication.
 • Item
  Інформаційне обслуговування користувачів з особливими освітніми потребами (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Палєй, Тетяна Леонідівна; Новосьолова, Світлана Юріївна
  UK: Актуальною проблемою в ЗВО є створення сприятливих умов для навчання студентів з особливими освітніми потребами. Супровід цієї категорії — це створення комплексної допомоги при навчанні та умов, що сприяють успішній адаптації студентів, їх психологічній реабілітації й особистісному становленні в соціумі. Тому, одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотек є бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами, забезпечення їм вільного доступу до інформації, реалізації їх прав на отримання якісних послуг.
 • Item
  Роль бібліотеки в сприянні інноваціям у науковій комунікації (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Чуканова, Світлана Олександрівна
  UK: Сучасна наука тяжіє до відкритості, що в свою чергу означає: більше спільних проектів, використання відкритих даних, створення спільних лабораторних записів, застосування інструментів відкритої науки (Open Science tools).
 • Item
  Використання та розвиток інституційного репозитарію (з досвіду роботи бібліотекарів-депозиторів Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна) (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Бондаренко, Олена Олегівна
  UK: Розглядається досвід роботи з наповнення електронного архіву (репозитарію eaDNURT) бібліотекарами-депозиторами науково-технічної бібліотеки (НТБ) Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна.
 • Item
  Бази даних цитувань: роль академічного бібліотекара (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Назаровець, Марина Анатоліївна
  UK: Показники баз даних цитувань активно використовуються як інструмент оцінювання наукової продуктивності й прийняття рішень у сфері науки та техніки. На прикладі роботи Служби інформаційного моніторингу розглянуто роль та тип підтримки, яку академічні бібліотеки можуть надавати у процесі їх використання.
 • Item
  Бібліотечний книгообмін: історія та сучасний стан (презентація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Лучка, Людмила Миколаївна
  UK: Розглянуто питання книгообмінних зв’язків між бібліотеками різного підпорядкування, визначено роль обміну виданнями у процесах комплектування багатогалузевих фондів, у створенні науково-освітнього та інтелектуального простору Катеринославщини. Проаналізовано тематичний склад видань, що надійшли шляхом внутрішнього книгообміну. Проаналізовано сучасний стан документообміну у бібліотечній мережі Дніпропетровщини.
Організатори конференції:
– Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна)
– Наукова бібліотека Білоруського національного технічного університету (Республіка Білорусь)
– Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан)
– Центральна технічна бібліотека Університету Любляни (Республіка Словенія)
Стратегічні партнери:
– Українська бібліотечна асоціація (Україна)
– European Network of Open Education Librarians
– Clarivate
Organizers:
– Scientific and Technical Library of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Ukraine)
– Scientific Library of the Belarusian National Technical University (Republic of Belarus)
– Nazarbayev University Library (Republic of Kazakhstan)
– Central Technical Library at the University of Ljubljana (Republic of Slovenia)
Strategic partners:
– Ukrainian Library Association (Ukraine)
– European Network of Open Education Librarians
– Clarivate