Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Метою статті є теоретичне узагальнення та нове рішення проблеми психологічного забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності (СТСД) з позицій поведінкової економіки. Обгрунтовано вибір СТСД в якості об’єкта заходів психологічного забезпечення та вдосконалення як концептуального різновиду впливу на можливості розвитку таких систем. Методика. Запропоновано концепцію психологічного забезпечення розвитку СТСД, яка детермінирована об’єктивною залученістю інженерних психологів та психологів праці до процесу проектування таких систем. Результати. Створено структурну модель, яка складається із чотирьох підсистем: спонтанної відображально-моделюючої поведінкової активності проектувальника, зовнішньої поведінкової взаємодії з соціумом, психологічного забезпечення розвитку СТСД та інтегральної регуляції розвитку. Наукова новизна. Новим є узагальнення поглядів на психологічне забезпечення розвитку та супровід СТСД с точки зору проведення та використання результатів дослідницьких, проектувальних та експертних робіт на всіх стадіях життєвого циклу таких систем. Практична значимість. Нові уявлення про значущі якості персоналу містять навички роботи потоками неперервної поведінкової інформації про фахівця. Трактування змістовної, процедурної та результативної інформації доведено до рівня методики теоретичної та експериментальної оцінки надійності професійної діяльності фахівців.
RU: Цель. Целью статьи является теоретическое обобщение и новое решение проблемы психологического обеспечения развития социотехнических систем деятельности (СТСД) с позиций поведенческой экономики. Обоснован выбор СТСД в качестве объекта мероприятий психологического обеспечения и совершенствования как концептуальной разновидности воздействия на возможности развития таких систем. Методика. Предложена концепция психологического обеспечения развития СТСД, которая детерминирована объективной вовлеченностью инженерных психологов и психологов труда в процесс проектирования таких систем. Результаты. Создана структурная модель, которая состоит из четырех подсистем: спонтанной отражательно-моделирующей поведенческой активности проектировщика, внешнего поведенческого взаимодействия с социумом, психологического обеспечения развития СТСД и интегральной регуляции развития. Научная новизна. Новым является обобщение взглядов на психологическое обеспечение развития и сопровождение СТСД с точки зрения проведения и использования результатов исследовательских, проектных и экспертных работ на всех стадиях жизненного цикла таких систем. Практическая значимость. Новые представления о значимых качества персонала содержат навыки работы с потоками непрерывной поведенческой информации о специалисте. Трактовка содержательной, процедурной и результативной информации доведена до уровня методики теоретической и экспериментальной оценки надежности профессиональной деятельности специалистов.
EN: The purpose of the article is a theoretical synthesis and a new solution to the problem of psychological support for the development of socio-technical activity systems (STAS) from the standpoint of behavioral economics. The choice of STAS as the object of measures of psychological support and improvement as a conceptual type of influence on the development possibilities of such systems is substantiated. Methods. The concept of psychological support for the development of STAS, which is determined by the objective involvement of engineering psychologists and labor psychologists in the design of such systems, is proposed. The Results. A structural model has been created, which consists of four subsystems: the spontaneous reflective-modeling behavioral activity of the designer, external behavioral interaction with society, psychological support for the development of STAS and integral development regulation. Scientific novelty. New is a synthesis of views on the psychological support of development and maintenance of STAS in terms of carrying out and using the results of research, design and expert work at all stages of the life cycle of such systems. The practical significance. New ideas about the significant quality of personnel contain skills to work with streams of continuous behavioral information about a specialist. The interpretation of meaningful, procedural and effective information has been brought to the level of a method for theoretical and experimental assessment of the reliability of professional activities of specialists.
Description
О. Шевяков: ORCID 0000-0001-8348-1935, Л. Головкова: ORCID 0000-0001-5473-6644
Keywords
психологічне забезпечення, розвиток, соціотехнічні системи, діяльність, вдосконалення, фахівці, поведінка, психологическое обеспечение, развитие, социотехнические системы, деятельность, совершенствования, специалисты, поведение, psychological support, development, sociotechnical systems, activity, improvement, specialists, behavior, КЕМ, КФЕБ
Citation
Головкова, Л. С. Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності / Л. С. Головкова, О. В. Шевяков, А. Є. Головкова // Review of Transport Economics and Management. – 2019. – Вип. 1 (17). – С. 133–140. – DOI: 10.15802/rtemt.v0i1(17).176638.