Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті

Abstract
UKR: Статтю присвячено формуванню економіко-математичних моделей багатоетапного планування оптимального розвитку сфери залізничного туризму на Закарпатті. Утворені моделі дискретного математичного програмування дозволяють визначити оптимальний за критерієм чистої приведеної вартості залізничний туристичний маршрут (або групу маршрутів) на заданому полігоні вузькоколійної залізниці. Завдання розвитку залізничного туризму з урахуванням можливих ризиків реалізується на основі двоетапної моделі оптимального планування. Система обмежень зазначених моделей ураховує вимоги щодо рухомого складу, кількості туристів та рейсів, обсяги інвестицій за етапами, вимоги щодо кількості визначених категорій маршрутів тощо. Для ефективного багатоетапного розвитку залізничного туризму на Закарпатті запропоновано економіко-математичні моделі та відповідні алгоритми їх реалізації, які забезпечують оптимальний вибір множини туристичних маршрутів із встановленого набору (за критерієм чистої приведеної вартості). Завдання багатоетапного розвитку залізничного туризму представлене двоетапними моделями дискретного математичного програмування. Пропонована методика оптимізації базується на принципах зв'язності залізничної мережі — єдиної для всіх маршрутів, незалежності функціонування окремих туристичних маршрутів, адитивності функцій оцінки показників діяльності операторів. Урахування різноманітних збурень умов і параметрів моделі багатоетапного розвитку залізничного туризму забезпечується шляхом застосування двоетапного вибору та планування. Вперше для формування залізничного туризму на Закарпатті побудовано економіко-математичні моделі дискретного оптимального планування, призначені для визначення наборів ефективних маршрутів, що забезпечують максимум критерію чистої приведеної вартості при встановленій системі вимог до діяльність туристичних операторів. Отримано нові економіко-математичні моделі і алгоритми багатоетапного планування процесів діяльності залізничних туристичних операторів з урахуванням умов ризиків, представлених у вигляді дискретних двоетапних моделей оптимізації, які забезпечують упорядкований вибір наборів оптимальних за критерієм чистої приведеної вартості маршрутів залізничного туризму на Закарпатті. Результати досліджень забезпечують можливості упорядкування та оптимізації процесів планування розвитку залізничного туризму на Закарпатті, в тому числі за умов можливих збурень параметрів зазначеної сфери діяльності.
RUS: Статья посвящена формированию экономико-математических моделей многоэтапного планирования оптимального развития сферы железнодорожного туризма в Закарпатье. Образующиеся модели дискретного математического программирования позволяют определить оптимальный по критерию чистой приведенной стоимости железнодорожный туристический маршрут (или группу маршрутов) на заданном полигоне узкоколейной железной дороги. Задачи развития железнодорожного туризма с учетом возможных рисков реализуется на основе двухэтапной модели оптимального планирования. Система ограничений указанных моделей учитывает требования по подвижному составу, количества туристов и рейсов, объемы инвестиций по этапам, требования по количеству определенных категорий маршрутов и тому подобное. Для эффективного многоэтапного развития железнодорожного туризма в Закарпатье предложена экономико-математические модели и соответствующие алгоритмы их реализации, которые обеспечивают оптимальный выбор множества туристических маршрутов из установленного набора (по критерию чистой приведенной стоимости). Задача многоэтапного развития железнодорожного туризма представленна двухэтапными моделями дискретного математического программирования. Предлагаемая методика оптимизации базируется на принципах связности железнодорожной сети - единственной для всех маршрутов, независимости функционирования отдельных туристических маршрутов, аддитивности функций оценки показателей деятельности операторов. Учет различных возмущений условий и параметров модели многоэтапного развития железнодорожного туризма обеспечивается путем применения двухэтапного выбора и планирования. Впервые для формирования железнодорожного туризма в Закарпатье построены экономико-математические модели дискретного оптимального планирования, предназначенные для определения наборов эффективных маршрутов, обеспечивают максимум критерия чистой приведенной стоимости при установленной системе требований к деятельности туристических операторов. Получены новые экономико-математические модели и алгоритмы многоэтапного планирования процессов деятельности железнодорожных туристических операторов с учетом условий рисков, представленных в виде дискретных двухэтапных моделей оптимизации, которые обеспечивают упорядоченый выбор наборов оптимальных по критерию чистой приведенной стоимости маршрутов железнодорожного туризма в Закарпатье. Результаты исследований обеспечивают возможности упорядочения и оптимизации процессов планирования развития железнодорожного туризма в Закарпатье, в том числе в условиях возможных возмущений параметров указанной сферы деятельности.
ENG: The article is devoted to the formation of economic and mathematical models of multi stage planning of optimal development of the sphere of railway tourism in Transcarpathia. The generated models of discrete mathematical programming allow us to determine the optimal by the criterion of pure reduced value railway travel route (or group of routes) at the narrow gauge railroad runway. The tasks of development of railway tourism taking into account possible risks are realized on the basis of a two stage model of optimal planning. The system of restrictions takes into account the requirements for rolling stock, the number of tourists and flights, the volume of investments, requirements for the number of specified categories of routes, etc. The proposed methodology is based on the principles of connecting the railway network, the independence of the functioning of individual tourist routes, the additivity of the functions of estimating the performance of operators. For the first time, for the formation of the sphere of railway tourism in Transcarpathia, economic and mathematical models of discrete optimal planning have been constructed, designed to determine the sets of effective routes that provide the maximum criterion of net reduced value under the established system of requirements. As a result, the author proposed measures expected to increase passenger traffic on the railroad, improving the image of Ukrainian railways to attract additional funds to upgrade outdated infrastructure and rolling stock, restore objects of cultural and historical significance, creating new jobs, reducing migration.
Description
В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751; Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Л. Марценюк: ORCID 0000-0003-4121-8826
Keywords
залізничний туризм на Закарпатті, економіко математична модель, дискретне оптимальне планування, урахуванням умов ризиків, критерії чистої приведеної вартості, туристичний оператор, железнодорожный туризм в Закарпатье, экономико-математическая модель, дискретное оптимальное планирование, с учетом условий рисков, критерии чистой приведенной стоимости, туристический оператор, railway tourism in Transcarpathia, economic and mathematical model, discrete optimal planning, risk, criteria of pure reduced value, tourist operator, КІТ, КЕМ, КОАІВ
Citation
Скалозуб В. В., Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 14. С. 5–13.