Інші праці КМТОМ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Вплив методів виплавки на якість товстого листа
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро; Журфонд, 2023) Кононенко, Ганна Андріївна; Кімстач, Тетяна Володимирівна; Сафронова, Олена Анатоліївна; Подольський, Ростислав Вячеславович; Клинова, О. П.
  UKR: Розглянуто сучасні методи виготовлення сталі для товстолистого металопрокату відповідального призначення, які забезпечують чистоту сталі за вмістом шкідливих домішок та газів. На підставі проведеного аналізу встановлено, що ЕШП є одним з найбільш ефективних промислових методів покращення металургійної якості, підвищення в'язкості та живучості катаної броні.
 • Item
  Аналіз структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Дніпро, 2023) Кімстач, Тетяна Володимирівна; Узлов, Костянтин Іванович; Реп'ях, Сергій Іванович
  UKR: Напрям досліджень, щодо структуроутворення сплавів системи Cu−Sn−Al немонотектичного концентраційного інтервалу є актуальним. На підставі аналізу фазових і структурних перетворень сплавів мідного куту системи Cu−Sn−Al з вмістом Sn до 7 (мас.) % та Al до 11 (мас.) % встановлено евтектико-перитектичний характер їх структуроутворення. Встановлені закономірності дозволяють розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu−Sn−Al.
 • Item
  Розробка хімічного складу та режимів термічної обробки високоміцних рейок сталей перлітного класу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2023) Подольський, Ростислав Вячеславович
  UKR: Дисертаційну роботу присвячено розробці хімічного складу сталей та технологічних параметрів термічної обробки залізничних рейок на підприємствах України, що забезпечують підвищення експлуатаційних властивостей. В роботі показано, що рейки українського виробництва за поточною технологією поступаються зарубіжним аналогам по механічним властивостям, та, як наслідок, по експлуатаційній довговічності. Пропускна здатність рейок, вироблених в Україні, становить 0,5 млрд. тонн брутто, в той час як аналогічний показник у Франції, Японії становить 1 млрд. тонн брутто, тобто в 2 рази більше. Показано, що підвищення характеристик міцності сталі за рахунок розробки нового хімічного складу та термічної обробки призводить до підвищення експлуатаційних характеристик. Проведені дослідження впливу хімічних елементів на кінцеву структуру та механічні властивості сталі. На підставі даних досліджень було рекомендовано 3 сталі з дослідними хімічними складами для лабораторної виплавки та проведення подальших досліджень. В роботі застосовано математичну модель, що дозволяє проводити прогноз зміни температурних полів та миттєву швидкість охолодження в залізничній рейці під час проходження диференційованого охолодження. Застосована модель дозволяє визначати потрібні параметри термічної обробки для утворення структурних складових та досягнення регламентованого комплексу механічних властивостей сталі.
 • Item
  Технічне регулювання та контроль на підприємстві. Т. 2. Технології та дефекти продукції металургії
  (Свідлер А.Л., 2023) Должанський, Анатолій Михайлович; Максакова, Оксана Сергіївна; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна; Аюпова, Тетяна Анатоліївна; Полякова, Наталія Володимирівна; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Ломов, Ілля Миколайович
  UKR: Підручник містить інформацію стосовно технологій, стандартизованих видів металургійної продукції та її дефектів, що є суттєвим для організації та реалізації заходів з технічного контролю якості на металургійному підприємстві. Представлено стислу характеристику основних металургійних технологій, які зумовлюють якість продукції та відповідають структурі та змісту дисциплін «Технічний контроль якості», «Дефектоскопія, випробування та випробувальне обладнання» та «Стандартизація продукції та послуг» за спеціальністю 152 — Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів закладів вищої освіти, а також співробітників підприємств і фірм, організацій та установ, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості, зокрема у сфері виготовлення якісної металургійної продукції.
 • Item
  Застосування спеціалізованого програмного забезпечення в матеріалознавстві та термічній обробці металів та сплавів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Подольський, Ростислав Вячеславович; Бабаченко, О. І.; Кононенко, Ганна Андріївна; Романова, Наталія Сергіївна; Сафронова, А. О.; Клемешов, Е. С.
  UKR: Методичний посібник містить приклади методик застосування спеціалізованого програмного забезпечення для обробки експериментальних даних та моделювання структурно-фазових перетворень та властивостей у металах та сплавах при їх термічній обробці. Наведено основні послідовності дій при застосуванні програмного забезпечення на конкретних прикладах. Надані запитання для самоконтролю. Призначений для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 132 – Матеріалознавство та 136 – Металургія. Методичний посібник може бути корисним для студентів інших технічних спеціальностей, в освітньо-професійних програмах яких передбачено вивчення застосування сучасних спеціалізованих програмних забезпечень для моделювання, оптимізації та аналізу металургійних процесів.
 • Item
  Structural Formation Regularity of Cu-Sn-Si System Low-Tin «Singing» Bronze
  (Baltija Publishing, 2022) Uzlov, Kostiantyn Ivanovych; Mazorchuk, Volodymyr Fedorovych; Dziubina, Alina Valentynivna
  ENG: Based on the task of acoustic bronzes containing about 20%Sn cost reducing, the aim of economically alloyed bronze composition with expensive tin replacement by silicon developing has been formulated in the present work. Three-component system Cu-Sn-Si bronzes structure formation has been studied and conodes triangle copper corner alloys phase transformations regularities were determined. It was established that in Cu-Sn-Si system alloys with Si content more than 4wt.%, original β-phase is stabilized by silicon and in solid state does not undergo low-temperature eutectoid transformations with small (up to 4wt.%) tin amount in bronze. It is shown that this «singing» bronze structural state is the basis for two systems of structural stresses in castings body existence, which act as acoustic resonators in products material. These systems are: α-Cu solid solution liquated areas of different genesis and interphase boundary α-Cu↔β-Cu5Sn, which causes occurrence of II type internal structural stresses between α-Cu and chemical compound Cu5Sn, which are fundamentally dissimilar in nature. For the first time, with comprehensive using of scanning electron microscopic, X-ray spectral, energy dispersive, X-ray structural phase and metallographic studies of Cu-Sn-Si alloys with optimized composition (silicon 4.5...5.5% by mass and tin 2...5% by mass at mass ratio Si/Sn≥1), tin-silicon bronzes with main components optimal ratio structural formation regularities are established. New bronze for bells and percussion musical instruments in terms of strength and impact toughness exceeds «classical» bell bronze indicators by~1.5...2.5 times with comparable relative elongation values. This evidences that, compared to «classic» bell bronze, elaborated cast bronze products with developed optimal chemical composition are characterized by greater reliability and durability during operation within its application specified area. Present work innovative solutions on methods of making musical bronze, obtaining bronze castings and making bells and percussion musical instruments acoustic elements are covered by intellectual property protection documents.
 • Item
  Дослідження закономірностей структуроутворення сплавів системи Cu-Sn-Al немонотектичного концентраційного інтервалу
  (Publishing Group „Vědecká perspektiva“; Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2022) Узлов, Костянтин Іванович; Реп'ях, Сергій Іванович; Кімстач, Тетяна Володимирівна
  UKR: За результатами дослідження встановлено, що у випадку структуроутворення сплавів з вмістом алюмінію доевтектичного інтервалу системи Cu-Al фазові перетворення відбуваються відповідно до закономірностей немонотектичних складів монотектичної системи Cu-Sn-Al. Тобто, за рахунок первинної кристалізації високотемпературної α-CuІ фази склад рідини змінюється до збагаченої оловом рідкої фази L2, притаманної для потрійної системи Cu-Sn-Al. Тоді, за діаграмою системи Cu-Sn відбувається перитектична реакція L2+α-CuІ→βCu5Sn. Дослідженнями металографічного, растрового електронномікроскопічного, рентгеноспектрального мікроскопічного, енергодисперсійного спектрального, рентгеноструктурного аналізів встановлено евтектико-перитектичний характер структуроутворення сплавів мідного куту системи Cu-Sn-Al з вмістом Sn до 7% (мас.) Al до 11 % (мас.) з первинною кристалізацією за евтектичною діаграмою Cu-Al фази β-Сu3Al та подальшими її твердофазними перетвореннями і наступним формуванням за перитектичною реакцією системи Cu-Sn фази Cu5Sn. Встановлено, що, на відміну від рівноважної розчинності основних компонентів в α-Cu твердому розчині систем Cu-Al і Cu-Sn, та раніше описаного зсуву ліній фазових рівноваг зі з’явленням у мікроструктурі евтектоїдних складових при 5…6 % (мас.) Sn, кінетика структуроутворення у випадку трикомпонентної системи така, що двофазна структура спостерігається при вмісті Sn ~ 3% (мас.). Показано, що процес формування кінцевої двофазної структури в трикомпонентній системі Cu-Sn-Al (α-Cu+βCu5Sn) відбувається за рахунок кристалізації із залишкової рідини хімічної сполуки Cu5Sn за перитектичною реакцією системи Cu-Sn при концентрації в бронзі алюмінію за нижньою межею вмісту цього компоненту відносно евтектоїдної горизонталі системи Cu-Al. Встановлена закономірність дозволяє розширити уявлення про структуроутворення в бронзах та визначити раціональні межі вмісту олова та алюмінію для подальшої оптимізації складу бронзи системи Cu-Sn-Al. Результати зіставного аналізу кристалографічних характеристик фаз в сплавах, які вміщують в собі гексаедричну ГЦК решітку Fm3m міді з параметром a=3,615Ǻ, гексаедричну ОЦК решітку Im3 ̅m β–Cu5Sn з параметром a=2,991Ǻ та гесатетраедричну решітку евтектоїдної δ–фази – хімічної сполуки Cu31Sn8 кубічної сингонії просторової групи симетрії F4 ̅3m з параметром решітки a=17,951Ǻ дозволили пояснити окрихчування аналізуємого сплаву системи Cu-Sn-Al з вмістом до7 % (мас) Al та 4…8 % (мас.) Sn при з’явленні на місті компактної ОЦК β-Cu5Sn фази продукту її евтектоїдного перетворення – δ-Cu31Sn8.
 • Item
  Технічне регулювання та контроль на підприємстві
  (Видавництво «Свідлер А. Л.», Дніпро, 2021) Должанський, Анатолій Михайлович; Максакова, Оксана Сергіївна; Бондаренко, Оксана Анатоліївна; Чорноіваненко, Катерина Олександрівна; Аюпова, Тетяна Анатоліївна; Петльований, Євген Олександрович; Ломов, Ілля Миколайович; Мосьпан, Наталія Миколаївна; Полякова, Наталія Володимирівна; Казановська, Оксана Борисівна
  UKR: Підручник охоплює весь комплекс завдань, що виникають при запровадженні та реалізації заходів технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, законодавчої метрології) та організації технічного контролю якості продукції, процесів і систем на підприємстві, зокрема, на металургійному з використанням метрологічних і кваліметричних методів та засобів проведення вимірювань, оцінкою їх застосовності і точності. Він узгоджений з вимогами Галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і базується на узагальненому світовому та національному досвіді проведення вказаних робіт, зокрема, на основі законів України та стандартів ISO серії 9000. Рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів вишів, а також - підприємців керівників і професіоналів організацій, установ, підприємств і фірм, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості.
 • Item
  Інформаційні технології в матеріалознавстві
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Носко, Ольга Анатоліївна; Савчук, Лариса Миколаївна; Карпов, Володимир Юрійович; Аюпова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Інформаційні технології в матеріалознавстві». Розглянуті основні визначення та класифікація інформаційних технологій, безпека інформації, можливості використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві. Наведений короткий огляд інформаційних систем, що використовуються при дослідженні матеріалів. Описані бази знань і бази даних, що використовуються для аналізу досліджень. Призначений для студентів спеціальностей (бакалаврський рівень) 121 – Інженерія програмного забезпечення 122 – Комп’ютерні науки. 132 – Матеріалознавство.
 • Item
  Development Features and Principles of Blockchain Technologies and Real Options as the Main Components of the Digital Economy
  (Springer, Singapore, 2022) Vazov, Radostin; Shvachych, Gennady; Moroz, Boris; Kabak, Leonid; Kozenkova, Vladyslava; Karpova, Tetiana P.; Busygin, Volodymyr
  ENG: The paper shows that the digital economy reveals a huge range of opportunities for various enterprises. It noted its strengths: costs reduction, in-creasing the level of transactions’ security and transparency, close focus of vari-ous sectors of the economy. In this regard, for a clear and definite understanding of the problems under consideration, the authors introduced the definition of the digital economy, digital technologies in the economy, and “end-to-end” digital technologies in the economy. The authors’ proposed approach allowed concluding that the digital econo-my term is distinguished by several subtleties associated with insufficient knowledge, understanding of technical implementation, and flexibility. The research aims at revealing the development features and principles of the main components of the digital economy: distributed ledger technology (blockchain) and option technologies. The paper shows that blockchain technology, as a decentralized data ledger, is the most discussed and relevant topic in the development of the digital econ-omy. Its strengths are analyzed, such as cost reduction, increased security and transaction transparency affecting various sectors of the economy. The conducted research exposes the essence of the main provisions of tac-tics and strategies when solving the problem of options pricing. At the same time, there is presented a new classification of options contracts allowing to de-termine the ways of their application and development. Whereas, the analysis of the problem of options contracts pricing demonstrated the relevance of new mathematical methods developed for their reliable and accurate evaluation. The paper shows that at present, interest in the concept and technique of re-al options application has significantly increased; as they draw attention as a po-tentially essential tool for evaluation and improving an enterprise development strategy.
 • Item
  Структура і властивості тонколистової сталі 08пс після дресирування
  (Український державний університет науки і технологій, ІВК «Системні технології», 2022) Котова, Тетяна Володимирівна; Ковзель, Максим Анатолійович
  UKR: Досліджено структуру і властивості гарячекатаної тонколистової низьковуглецевої сталі 08пс після дресирування на окремо розташованому стані. Показано, що в результаті обробки підвищується пластичність металу та формується однорідна структура по перерізу листа. Встановлено, що гарячекатаний дресирований тонколистовий прокат за показниками якості відповідає вимогам до холоднокатаного прокату згідно з ДСТУ 2834-94, тому можлива заміна дорогокоштуючого холоднокатаного листа більш дешевим, але такої ж якості гарячекатаним.
 • Item
  Самосмазывающиеся подшипники из газаров
  (International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience», 2022) Карпов, Владимир Юрьевич
  UKR: Нині підшипники ковзання конкурують із підшипниками кочення т.к. вони мають такі цінні властивості – працездатність у широкому температурному діапазоні, стійкість у хімічно активному середовищі, вібростійкість, безшумність, збереження працездатності при недостатньому мастилі, а у спеціальних конструкціях – навіть без мастила. Підшипники ковзання при рідинному терті працюють практично без зносу особливо в нових машинах з валами, що швидко обертаються. Якщо в структурі газора є пори різного діаметру, що дозволить при зупинці ковзання втягнути в себе надлишок олії і знизити дуже мале знос підшипника. Показано, що з видалення фронту кристалізації від основного холодильника діаметр пір збільшується і це сприяє якості підшипників. Бронзи БрАЖ9-4 мають більш високі експлуатаційні властивості та широко застосовуються в промисловості. З них виготовлялися підшипники зі змінним перетином пір, які добре показали себе під час експлуатації.
 • Item
  Comparative Analysis of Technologies for the Production of Hardened Steel Products
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Perchun, Halyna
  ENG: Comparative analysis of the known technologies for manufacturing hardened steel products using the methods of heat hardening and the methods of thermomechanical hardening shows that the developed technology favourably differs from the others by using only one type of hardening – deformation, which gives better logistics and ecology due to exclusion of the technological operations of high-temperature heating and rapid cooling; reduces the price of the billet, since the cold deformation does not require alloying. In the known methods of hardening of steel products, the corresponding structural state is formed most often by the heat treatments leading to various phase and structural transformations. At the same time, during operation these products are subjected primarily to deformation effect. In the products manufactured by the new technology, their structural state is formed by the deformation effect, i.e. effect of the same type as during operation. This makes it possible to state that their operational reliability is higher, including under the cyclic loading.
 • Item
  Взаимодействие Н-слоев с легированными сталями
  (Український державний університет науки і технологій; Університет Аалто Гельсінкі, Фінляндія, 2021) Карпов, Владимир Юрьевич
  UKR: Раніше в дослідженнях, коли визначалися умови виникнення Η-шарів у залізі, було зроблено висновок, що у Fe-C сплавах Н-шар не утворюється, якщо концентрація вуглецю вище 0,2%. Однак детальне вивчення зразків показало, що існують помітні відмінності її мікроструктури після традиційного відпалу. Для досліджень було обрано дві найбільш поширені, але відмінні за класами марки сталей - аустенітна Х18Н9Т та феритомартенситна 40X13. З цих сталей виготовлялися зразки для механічних випробувань, які зазнавали термоциклювання у водні за різних режимів. Після обробки зразки зазнавали випробувань, а потім досліджувалася їхня мікроструктура. В результаті досліджень встановлено, що сталі типу Х18Н9Т практично не змінюють своїх механічних властивостей навіть після тривалого термоциклювання (понад 500 годин). Інакше змінювалися властивості сталі 40X13 після ТЦО у водні. Проведені дослідження дозволяють зробити однозначний висновок - феритомартенситні хромисті сталі типу 40X13 неприпустимі для використання у водневмісних середовищах.
 • Item
  Корозійна стійкість бронзових виробів
  (Національна металургійна академія України, Дніпро; Технічний університет м. Варна, Болгарія, 2021) Кімстач, Тетяна Володимирівна; Узлов, Костянтин Іванович; Усенко, Руслан Вікторович; Солоненко, Людмила Ігорівна
  UKR: На сьогодні все більш широке застосування в різних галузях промисловості знаходять сплави на основі міді. Це пояснюється поєднанням високої корозійної стійкості таких сплавів в різних середовищах з високими ливарними властивостями, здатністю до пластичної деформації, високої електро- і теплопровідності, тощо. У зв'язку з цим певний науковий і практичний інтерес представляє визначення базових положень які забезпечують бронзам потрібний рівень корозійної стійкості в середовищах різних складів (при різних умовах експлуатації). За результатами аналізу встановлено, що завдяки сукупності високої корозійної стійкості, конструкційної міцності та експлуатаційної надійності, найбільш широке застосування в промисловості знайшли алюмінієві бронзи. Ці сплави найчастіше застосовують в обладнанні, де завдяки стійкості до корозії, вони мають перевагу в порівнянні, наприклад, з олов'яними і крем'янистими бронзами. Істотним фактором, що визначає корозійну стійкість алюмінієвих бронз, є їх структура. При цьому сплави, які складаються тільки з α-фази, мають більш високу корозійну стійкість, в порівнянні з двофазними сплавами.