Статті КУ

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 162
 • Item
  Особливості римування сонетів Яра Славутича (на прикладі циклів “Херсонські сонети” та “Перше кохання”)
  (Купрієнко С.В., Одесса, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У роботі розглядається специфіка римування сонетів у циклах “Херсонські сонети” та “Перше кохання” збірки Яра Славутича “Співає колос” .Визначено, що Сонети Яра Славутича належать до класичних, італійських. Для них характерне інтонаційне розмаїття. Яр Славутич використовував велику кількість коротких римованих рядів, що дало змогу показати свою оригінальність. Коли автор не знаходив української рими, він використовував власні неологізми з метою досягнення милозвучності та ритмомелодики вірша. У сонетах Яра Славутича рими переважно точні, асонансні та відкриті. У його римах всі звуки співзвучні. Для створення ритмомелодики поет у всіх сонетах циклів чергує жіночі, або парокситонні, та чоловічі, або окситонні, рими. Рими у сонетах Яра Славутича циклів “Херсонські сонети” та “Перше кохання” виконують функції підсилення емоційного звучання вірша, створення ритму, завершенності кожного віршового рядка, мелодійності та багатство вірша.
 • Item
  Засоби характеротворення у художньому творі: теоретичний аспект
  (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: Стаття присвячена дослідженню теоретичного аспекту специфіки засобів характеротворення у художньому творі. Узагальнюються та порівнюються думки різних авторів. Визначено, що специфікою прийомів характеротворення постає єдність зовнішніх і внутрішніх рис персонажа, його взаємодія з навколишнім світом та психологічні характеристики.
 • Item
  Тарас Шевченко у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету “Острозька академія”, м. Острог, 2014) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У статті розглядається вплив творчості Т. Шевченка на поезію діаспори. Творчість україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. свідчить, що поети добре знають творчість Т.Шевченка і сприймають його насамперед як поета-державника. Можна виділити два типи звернення до Кобзаря: безпосередня згадка про поета й фактів із його біографії та ремінісценції й парафрази з його творів (часто на рівні алюзій та ремінісценцій).
 • Item
  Вшанування пам’яті Кобзаря: історичний аспект
  (Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2016) Ковтун, Віра Володимирівна
  UK: У даній статті досліджується трансформація образу Кобзаря у масовій свідомості, традиції вшанування його пам'яті, вплив Шевченка на формування національної самоідентифікації українського народу.
 • Item
  Образ міста як топосу "другої" батьківщини у творчості україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст.
  (Дніпропетровський університет ім. Альфреда Нобеля, 2014) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті аналізується специфіка розкриття художнього образу Канади як "другої" батьківщини. У центрі дослідження–топос міста в контексті опозиції чужина-батьківщина. Об'єктом дослідження є лірика україномовних поетів Канади другої половини ХХ ст. (Л. Палій, Р. Кедра, С. Гурко, В. Ворскло та ін.).
 • Item
  Модуси пасіонарності у творчості україномовних поетів Канади другої половини хх ст.
  (Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті досліджуються модуси пасіонарності, що виявляються у розвитку теми боротьби за свободу України та її народу, мотивів мрії про ідеальну батьківщину та жертовності заради досягнення мети. Матеріалом аналізу стала лірика О. Зуєвського, Л. Коровника, Яра Славутича, Дана Мура та ін.
 • Item
  Нарис історії Придніпровської залізниці
  (Видавничий дім "Грані", м. Дніпропетровськ, 2014) Білан, Ганна Іванівна; Кузьменко, Анжела Юріївна; Тимчак, Іван Васильович; Шаров, Антон Сергійович
  UK: У статті підкреслено значення залізничного транспорту для економічного, соціального та культурного розвитку регіону. Вивчено головні проблеми розбудови Придніпровської залізниці у міжвоєнний період. До таких слід віднести неспроможність повною мірою забезпечити перевезення усіх промислових вантажів і велику аварійність через поганий стан колійного хазяйства, застарілість і несправність паровозів і вагонів, слабкість матеріально-технічної бази та нестачу кваліфікованих кадрів. Розглянуто заходи радянської влади, спрямовані на оптимізацію роботи залізниці. Від 1935 року активізувався процес її реконструювання, було частково оновлено паровозний і вагонний парки, механізовано ряд вантажно-розвантажувальних робіт, розширено залізничні вузли, збудовано нові мости, сортувальні станції, паровозні депо і вагоноремонтні пункти, прокладено кілометри колій. Вдалося покращити основні показники роботи залізниці. В статті виокремлено методи, які застосовувалися комуністичною партією і урядом задля пришвидшення і підвищення якості роботи залізничників: моральне стимулювання, розгортання соціалістичного змагання передовиків і новаторів, схвалення Cтахановсько-кривоносовського руху, а також матеріальне заохочення працівників, підвищення заробітної плати, преміювання кращих трудових колективів. За матеріалами газети «Стальная магистраль» авторами статті зафіксовано наявність таких недоліків у роботі залізниці, як порушення графіку руху потягів, невиконання плану вантажних робіт, несправність вагонів, низька якість ремонтних робіт, чисельність аварій тощо. Також на підставі газетних публікацій зроблено висновок про незадовільне соціально-побутове становище працівників залізниці, погані умови життя, недостатність і поганий санітарний стан гуртожитків і їдалень.
 • Item
  Доля будинку: історичний феномен
  (Інститут історії України НАН України, 2012) Андросова-Байда, Дарина Олександрівна
  UK: В статті будинок Тараса Білозерського розглядається як життєвий простір, форумвання якого було обумовлене низкою причин та, крім іншого, бажанням господаря підкреслити свою приналежність до відомого українського роду Білозерських. Історія будинку аналізується з позицій соціальних значень, набутих будинком в різні історичні епохи.
 • Item
  Від народження до смерті: життєві цикли речей
  (Інститут історії України НАН України, м. Київ, 2012) Андросова-Байда, Дарина Олександрівна
  UK: В статті розглядається вплив повороту до матеріального на зміни в розумінні природи буття речі, а також на формування та розвиток нових підходів до вивчення біографії речі. Аналізуються фактори, які мають вплив на очікуваний життєвий шлях речі, серед яких автор виділяє макро-, мезо-, та мікросоціальні фактори.
 • Item
  Особливості художнього образу мікробатьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст.
  (Видавництво Національного університету “Острозька академія”, м. Острог, 2012) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті аналізуються особливості художнього образу мікробатьківщини як складової проблеми батьківщини в україномовній поезії Канади другої половини ХХ ст.
 • Item
  Національне виховання в умовах транснаціонального Болонського процесу
  (ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", м. Дніпропетровськ, Україна, 2012) Кривчик, Геннадій Георгійович; Таберко, Л. М.
  UK: Стаття присвячена змісту й особливостям виховної роботи у вищих навчальних закладах в умовах входження України у Зону європейської вищої освіти.
 • Item
  Організація влади в СРСР за конституцією «розвинутого соціалізму»
  (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ, 2012) Кривчик, Геннадій Георгійович; Кошарна, Г. П.
  UK: Розглядаються особливості радянської системи управління державою в період з кінця 1970-х – до першої половини 1980-х рр.
 • Item
  Дискусійне питання термінології: «ОУН-УПА» чи «ОУН і УПА»?
  (Інститут історії України НАН України, 2014) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: У статті розглядається дискусійне питання української історіографії, яке стосується наукового використання термінів «ОУН–УПА» та «ОУН і УПА». Автор пропонує не протиставляти ці терміни один одному, а використовувати їх паралельно, залежно від контексту і поставлених наукових цілей.
 • Item
  Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку
  (Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, 2014) Бабенко, Валентина Андріївна
  UK: У статті розглянуто роль інформації, інформаційного суспільства та інформатизації у соціально-економічному розвитку та проаналізовано інтелектуалізацію суспільства, активізацію на цій основі наукової діяльності та права інтелектуальної власності в Україні.
 • Item
  Вшанування пам'яті Тараса Шевченка як віддзеркалення епохи
  (Національний науково-дослідний інститут українознавства, 2014) Ковтун, Віра Володимирівна
  UK: Стаття присвячена історії вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка як віддзеркалення епохи.
 • Item
  Образ человека культуры как парадигма современности
  (Пензенский государственный технологический университет, 2014) Щербакова, Татьяна Алексеевна
  RU: Рассматриваются основные характеристики образа жизни, а также качества «человека культуры». Делается вывод, что человек культуры представляет собой цельную, свободную, сознательную, самостоятельную, гуманную, нравственную, интеллектуально развитую, творческую личность.
 • Item
  Слов’янська міфологія у творчості Лариси Мурович (на матеріалі збірки поезій «Дерево рідного роду»)
  (Видавець Чабаненко Ю. А., Черкаси, 2015) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У статті розглядається рецепція слов’янської міфології у поетичній збірці Л. Мурович «Дерево рідного роду». Міфологічність у ній набуває рис історіософічності та націотворчості. Л. Мурович наголошує, що задля успішного виховання майбутніх поколінь і задля розвитку держави необхідно пам’ятати першооснови світогляду предків.
 • Item
  Виховання студентів в умовах входження України до європейського простору вищої освіти
  (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2014) Бабенко, Валентина Андріївна
  UK: Зважаючи на новий Закон України «Про вищу освіту», педагогічна наука сьогодні має стати наукою нового вирішення вже відомих проблем. Сучасному суперечливому інформаційному суспільству, як ніколи потрібна молодь, що швидко орієнтується в світі, має демократичний світогляд, почуття особистої відповідальності за стан справ у країні, якості інтелігентної, творчої, духовно розвинутої людини.
 • Item
  Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність
  (Академія митної служби України, Дніпропетровськ, 2014) Бабенко, Валентина Андріївна
  UK: Торговельні марки на сьогодні є дуже важливим стратегічним активом будь-якої держави, що створює передумови для успішного розвитку країни, розширення міжнародних торгівельно-економічних відносин, використання інтелектуального потенціалу в інноваційному процесі. Вивчення історії торговельної марки, як об’єкту права інтелектуальної власності, обґрунтування її теоретичної та практичної значущості, залучення історичної науки до вивчення історії права інтелектуальної власності, викличе потребу розвитку історичних та правничих теоретичних досліджень у цій галузі. Мета автора статті показати еволюцію торговельної марки, висвітлити її історію від зародження до сучасності, зміну її ролі, значення та функцій на різних етапах соціально-економічного розвитку суспільства.
 • Item
  Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти
  (НУХТ, Київ, 2015) Євсєєва, Галина Петрівна; Бабенко, Валентина Андріївна
  UK: Успіх новітніх методів навчання може бути досягнутий завдяки поєднанню сучасних технічних засобів навчання з традиційними. Але застосування інноваційних технологій потребує компетентності викладачів, набуття ними досвіду практичної діяльності у сфері освоєння новітніх технологій.