ВКР КЕРС

Permanent URI for this collection

UK: ВКР "Електрорухомий склад залізниць"
EN: Master Thesis "Electric rolling stock of railways"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Розробка пристрою для діагностування теплового стану тягового обладнання електровозів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Рожковський, Михайло Михайлович
  UKR: Дипломна магістерська робота на тему: «Розробка пристрою для діагностування теплового стану тягового обладнання електровозів» виконана на 82 сторінках основного тексту і містить: рисунків – 18, літературних джерел – 14, таблиць – 2, додатків – 1. У роботі досліджується можливості і принцип роботи пристрою діагностування тягового обладнання електровозів. Даний пристрій повинен працювати у вкрай важких умовах роботи, а перевантаження і перегрів двигуна є однією з основних причин виходу з ладу тягового обладнання і, як наслідок, самої тягової одиниці, втрата якої може призводити до затримки перевезень і значних витрат матеріальних ресурсів на даний ремонт. Мета роботи – розробити пристрій, котрий буде здатним передавати, і по можливості зберігати, інформацію про реальну температуру тягового обладнання. В першому розділі розглядаються сучасні моделі та пристрої, котрі здатні виконувати таку роль, у другому розділі приводяться попередні розрахунки температури і знаходження місця максимального нагріву, у третьому розділі ми перевіримо розрахунок другого розділу на електронно-обчислювальних машинах і в четвертому розділі розробимо модель необхідного нам пристрою. Даний пристрій сьогодні є дуже актуальним, оскільки його встановлення дозволить суттєво заощадити значні часові і фінансові ресурси на ремонтах, а саме в сторону їх зменшення.
 • Item
  Проект тягового перетворювача для приміського електропоїзда змінного струму з асинхронним тяговим приводом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Олійник, Ян Русланович
  UKR: В першому розділі проведено аналіз схем тягових перетворювачів електропоїздів змінного струму. В другому розділі обрано структурну схему тягового перетворювача. В третьому розділі розраховано та обрано необхідні IGBT модулі для автономного інвертора напруги та 4QS перетворювача, розраховано втрати потужності в перетворювачі. В четвертому розділі розраховано та обрано необхідний IGBT модуль автономного інвертора напруги для живлення компресора.
 • Item
  Підвищення тягових властивостей електровозів шляхом використання плавного регулювання послаблення поля тягових двигунів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Легка, Ольга Василівна
  UKR: Об'єктом розробки є тяговий е лектропривод вантажного електровозу пості йного струму с плавним регулюванням опору пускових резисторів та плавним регулюванням послаблення збудження тягових електричних двигунів. У першому розділі розглянуто існуючі способи плавного регулювання збудження тягових двигунів. Розглянуто досвід використання плавного регулювання збудження тягових двигунів на електропоїзді ЭР200. У другому розділі запропоновано електричну схему широтно - імпульсного регулятора збудження та розглянуто основні принципи такого регулювання. У третьому розділі запропоновано структуру силової схеми електровоза постійного струму з плавним регулюванням опору пускових реостатів в колах тягових двигунах. Запропоновано плавне тиристорне регулювання послаблення тягових двигунів на безреостатних позиціях. Четвертий розділ присвячено розробці функціональної схеми системи автоматичного керування, яка забезпечує с табілізацію пускового струму та вирівнювання значень струмів в паралельних гілках силової схеми електровозу. У п’ятому розділі проведено оцінку тяговим властивостям електровозу з плавним регулюванням збудження тягових двигунів.
 • Item
  Розробка енергозберігаючої системи освітлення рухомого складу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Деменков, Богдан Юрійович
  UKR: Об’єктом досліджень є спеціальні електротехнічні освітлювальні установки і системи управління ними. Предмет дослідження: забезпечення безпеки рухомого складу. Метою роботи є підвищення безпеки руху за рахунок застосування пристроїв оптоелектроніки локомотива на основі світлодіодів. Галузь застосування – залізничний транспорт, підприємства по ремонту електричного рухомого складу, локомотивні депо. В роботі проведено огляд основних робіт за останні роки в області історії розвитку та сучасного стану світлодіодної техніки локомотива; особливості застосування світлодіодів в системі безпеки локомотива, історія розвитку та сучасний стан атмосферної оптичного зв'язку. Виконано аналіз використання світлодіодів в пристроях загального освітлення кабін машиніста локомотива. В розділі розглянуто питання оптимізація системи загального освітлення кабіни машиніста пристроями на основі світлодіодів, аналіз системи загального освітлення кабіни машиніста локомотива, аналіз застосування зміни спектра випромінювання освітлення кабіни машиніста. Проведена розробка і дослідження пристроїв на основі світлодіодів для прожектора локомотива, розглянуто загальні питання розробки прожектора на основі світлодіодів, наведено практичні пропозиції розробки оптичної системи прожектора. Розглянуто інноваційні можливості використання світлодіодної техніки на локомотивах, аналіз питань безпеки при руху локомотива в кривих, виконано розробку прожектора локомотива з функцією змінною діаграми спрямованості, а також зроблені пропозиції по розробці системи передачі інформації для локомотива через атмосферну оптичну лінію зв'язку.
 • Item
  Проект асинхронного тягового двигуна для міжрегіонального електропоїзда
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Войтенко, Марина Вадимівна
  UKR: Розрахунково-пояснювальна записка складається з 91 сторінок, 50 рисунків, 13 таблиць, 16 джерел використаної літератури та один додаток. В даній дипломній роботі представлено проект асинхронного тягового двигуна для міжрегіонального електропоїзда. Проаналізовано основні характеристики електропоїздів, як на українських залізницях, так і у інших країнах світу. Виконано розрахунки необхідної потужності електропоїзда для дільниці Дніпро – Київ та отримано основні вихідні дані для проектування тягового асинхронного двигуна. Представлено проект асинхронного двигуна та основних його характеристик. По результатах розрахунків побудовані тягові характеристики та креслення основних геометричних параметрів двигуна.
 • Item
  Визначення витрат електроенергії на тягу поїздів для вантажних електровозів постійного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бідняк, Максим Олександрович
  UKR: Роботу присвячено дослідженню методу визначення витрат електроенергії на тягу поїздів, що базується на використанні тягово-енергетичних характеристик. Для тягово-енергетичних характеристик вибирається математична модель та проводиться розрахунок її коефіцієнтів для електровоза 2ЕЛ4 методами покрокового регресійного аналізу. Здійснюється тяговий розрахунок з метою визначення витрат електроенергії на основі струмових характеристик й за допомогою тягово-енергетичних характеристик електровоза для однакових вихідних даних. Отримання близьких за величиною результатів свідчить про придатність запропонованого методу для використання в тягових розрахунках. В першому розділі проведено аналіз існуючих методів розрахунку витрати електроенергії на тягу поїздів з метою обґрунтування запропонованого методу. В другому розділі викладена методика визначення необхідних даних для розробки регресійної моделі тягово-енергетичної характеристики та наведено приклад розрахунку. На основі отриманих результатів визначаються параметри математичної моделі тягово-енергетичної характеристики електровоза постійного струму 2ЕЛ4 методами регресійного аналізу. У третьому розділі здійснюється тяговий розрахунок з метою визначення витрати електроенергії традиційним й розробленим методами за однакових вихідних даних та проводиться порівняння отриманих результатів для визначення придатності методу, що розробляється для використання в тягових розрахунках.
 • Item
  Розробка методик розрахунку характеристик ЕРС з асинхронним тяговим приводом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Бака, Богдан Олегович
  UKR: Робота присвячена розробці та дослідженню методів розрахунку характеристик регульованих частотою асинхронних тягових двигунів. В першому розділі проведений принцип регулювання асинхронного тягового двигуна. В другому розділі розглянута еквівалентна схема заміщення та аналіз основних співвідношень для асинхронної регульованої частотою електромашини та її характеристики. Третій розділ присвячено розрахунку параметрів схеми заміщення асинхронної електромашини за результатами експериментальних досліджень. Також розглянута методика врахування зміни ступеня насичення кола намагнічування. В четвертому розділі викладена методика визначення робочих та електротягових характеристик асинхронного електродвигуна АД 914У, здійснено їх розрахунок з урахуванням зміни ступеня насичення магнітної системи. В п’ятому розділі здійснений розрахунок робочих та електротягових характеристик асинхронного електродвигуна АД 914У без урахування ступеня насичення магнітної системи та здійснено їх порівняння з характеристиками розрахованими у четвертому розділі, оцінено величину похибки за рахунок нехтування зміни ступеня насичення магнітної системи.
 • Item
  Підвищення коефіцієнта потужності електропоїздів змінного струму в режимі рекуперації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Шарафан, Максим Олексійович
  UK: Метою роботи є підвищення коефіцієнта потужності моторвагонного рухомого складу змінного струму в режимі рекуперативного гальмування на основі вдосконалення випрямно-інверторних перетворювачів, випрямних установок збудження і способів їх управління. Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні способу управління ВІП моторного вагона на базі IGBT-транзисторів, що забезпечує симетрію змінного струму щодо напруги мережі та підвищує коефіцієнт потужності електропоїзда в режимі рекуперативного гальмування. Практичне значення роботи полягає у можливості досліджувати електромагнітні процеси роботи моторного вагона електропоїзда зі штатними тиристорними і пропонованими транзисторними ВІП, ВУВ в режимі рекуперативного гальмування і способи їх управління.
 • Item
  Дослідження результатів експлуатаційної роботи в КП «Дніпровський метрополітен»
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Чекмарьов, Андрій Миколайович
  UK: В дипломній магістерській роботі розглянемо питання комунального підприємства «Дніпровський метрополітен». У роботі проведені аналіз і розрахунок експлуатаційної роботи на підприємстві. Проведена оцінка ефективності використання рухомого складу та пропозицію щодо її підвищення. Розглянуті особливості Дніпровського метрополітену та порівняння його з іншими метрополітенами України.
 • Item
  Проект тягової передачі привода першого класу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Томашівський, Володимир Богданович
  UK: Дипломний проект присвячено розробці проекту тягової передачі вантажного локомотива. У першому розділі проведено аналіз різновидів конструкцій тягових передач вантажних локомотивів та умов їх роботи. У другому розділі розраховано основні геометричні параметри зубчастих коліс тягового редуктора. У третьому розділі здійснено розрахунок на міцність основних елементів тягової передачі. У четвертому розділі виконано розрахунок динамічних показників спроектованої тягової передачі вантажного локомотива та проаналізовано вплив хвилеподібного зносу рейкової колії на величину переміщень та динамічних зусиль.
 • Item
  Розробка та дослідження системи електричної тяги з використанням сонячної енергії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, 2020) Ткаченко, Артем Максимович
  UK: У першому розділі магістерської роботи проведено аналіз проблеми підвищення енергетичної ефективності електричної тяги. У другому розділі було проведено аналіз бортових накопичувачів на електричному транспорті. Проаналізовано інерційні та електричні накопичувачі енергії. У третьому розділі магістерської роботи було проаналізовано розвиток сонячної енергетики. Розглянуто принцип дії сонячного елементу та вольт-амперну характеристику сонячної батареї. Були розглянуті типи сонячних елементів. У четвертому розділі був здійснений розрахунок сонячної батареї для живлення електропоїзда. Проаналізовані накопичувачі енергії в електропоїзді. У п’ятому розділі, була розроблена принципова силова схема, а також пояснення процесу роботи схеми. У шостому розділі, була розроблена принципова силова схема системи електропостачання сонячної енергії до споживачів.
 • Item
  Визначення параметрів номінального режиму тягового привода електропоїзда для швидкісних магістралей
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Сорока, Максим Петрович
  UK: Розрахунково-пояснювальна записка до магістерської дипломної роботи на тему «Визначення параметрів номінального режиму тягового привода електропоїзда для швидкісних магістралей» складається з 82 сторінок, 28 рисунків, 6 таблиць, 1 додатка та 8 джерел використаної літератури. В дипломній роботі визначено параметри номінального режиму тягового привода електропоїзда для швидкісних магістралей, виконано розрахунки асинхронного тягового електродвигуна з короткозамкненим ротором та отримано тягову характеристику моторного вагона.
 • Item
  Проект бортового пристрою для пошуку несправностей в низьковольтних колах електровозів серії ВЛ80С
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Скобовят, Сергій Анатоліович
  UK: В проекті проведено аналіз методів діагностики відмов в електричних колах управління електрорухомого складу, а також діагностичних пристроїв, що застосовуються на електровозах. Розглянута робота основних вузлів кіл управління і розроблені граф-моделі, на основі яких проведений вибір раціональної кількості і місця розташування контрольних точок, що необхідні для локалізації несправностей та забезпечення під’єднання діагностичного пристрою. Керуючись даними, які отримані при виборі контрольних точок розроблена конструкція діагностичного пристрою, що пропонується для модернізації під час виконання капітального ремонту електровозів ВЛ80С.
 • Item
  Розробка уніфікованих асинхронних допоміжних приводів електровозів ЧС2 та ЧС7
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Сівоха, Денис Сергійович
  UK: В першому розділі роботи виконаний аналіз допоміжного обладнання електровозів ЧС2 та ЧС7, представлені технічні характеристики, сформовані проектні данні до розрахунку перетворювача. В другому розділі виконано аналіз способів регулювання частоти обертання асинхронних двигунів, вибрано регулювання від частотного перетворювача, розроблено функціональну схему. В третьому розділі вибрані асинхронні двигуни для приводу вентиляторів та компресорів з використанням законів частотного керування. Для асинхронного приводу вибрано та спроектована схема автономного інвертора напруги та система живлення на основі однофазного автономного інвертора, трансформатора та випрямляча. В якості силових ключів інверторів застосовані біполярні транзистори з ізольованим затвором. В четвертому розділі вибрано елементи системи керування автономними трифазними інверторами.
 • Item
  Аналіз можливостей підвищення ефективності струмознімання при високошвидкісному русі рухомого складу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Романішин, Дмитро Сергійович
  UK: В процесі роботи були розглянуті різні типи контактних вставок, описано моделювання різних видів контактних підвісок застосованих на швидкісних та високошвидкісних магістралях . Розглянуті заходи щодо охорони праці при роботі по зміні вставок на полозі струмоприймача, проведена оцінка впливу шкідливих і небезпечних чинників на обслуговуючий персонал і навколишнє середовище, а також вказані способи по їх зниженню.
 • Item
  Розробка методики і засобів діагностування напівпровідникових перетворювачів електрорухомого складу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Радченко, Максим Миколайович
  UK: Незважаючи на різноманіття пристроїв діагностики СНП і перетворювачів, більшість пристроїв має ряд недоліків. Пристрої робочого діагностування застосовують безпосередньо при експлуатації, проте даний вид діагностики визначає СНП або плечі перетворювача, які вже відмовили. Дуже часто пристрої робочого діагностування мають значну кількість допоміжних кіл, які в свою чергу самі можуть бути можливими причинами відмов і тим самим вивести з ладу перетворювач. Крім того, не завжди дотримуються передбачені нормативними документами умови випробувань. У зв'язку з цим для безрозбірного діагностування СП, збільшення його ступеня використання доцільно застосовувати засоби експрес-діагностування, які повинні мати мінімально можливі габарити і масу, мобільність і відрізнятися простотою в обслуговуванні. З економічної точки зору експрес-діагностування повинно проводитися з мінімальними витратами часу і праці. При сучасному рівні вимірювальної та обчислювальної техніки експрес-діагностування дозволяє виявляти не тільки відмовили СНП в перетворювачі, а і потенційно ненадійні СНП, і, отже, прогнозувати подальший стан СНП і перетворювачів в цілому, тим самим збільшити термін служби перетворювачів. Метою дипломної магістерської роботи є дослідження теплових і електромагнітних процесів в груповому з'єднанні СНП тягових перетворювачів та розробка нової методики і пристроїв експрес-діагностування НП, що дозволяють виявляти потенційно ненадійні прилади для недопущення відмов в перетворювачі в процесі експлуатації.
 • Item
  Вибір конструктивних параметрів енергоефективного тягового приводу для поїздів метрополітену
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Підлубний, Андрій Сергіович
  UK: Актуальність теми. Асинхронний привід набуває все більшого поширення на рейковому транспорті за рахунок простої конструкції і високої надійності асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором. При цьому виникає величезний інтерес з боку оператора в придбанні недорогих і ефективних тя-гових приводів рухомого складу. Метою роботи є розробка методики вибору найкращого конструкційного поєднання робочих параметрів приводу вагонів метрополітену за критерієм енергоспоживання для заданих умов експлуатації. Наукова новизна роботи полягає у розробці методики вибору найкра-щого поєднання параметрів системи «тяговий перетворювач - асинхронний двигун» за критерієм енергоефективності за заданими умовами експлуатації вагонів метрополітену. Практичне значення роботи полягає у можливості вибрати необхідну і достатню потужність перетворювача, виходячи з необхідної величини його життєвого циклу, і, тим самим, знизити вартість перетворювача і всього при-воду в цілому.
 • Item
  Розробка методики і апаратно-програмних засобів неруйнівного контролю електромагнітних реле
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Негрієнко, Артем Андрійович
  UK: Проведено аналітичний огляд методів контролю якості слабкострумових електромагнітних реле. Описано і класифіковано засоби вимірювань та випробувальне обладнання, яке застосовується в технологічних процесах виробництва і дослідження реле. Запропоновано метод вимірювання опору обмоток реле постійного струму з розширеним динамічним діапазоном і рівнем відносної похибки. До основних відмінних рис методу відноситься побудова спеціалізованих вимірників активного опору на базі сучасних АЦП з високою роздільною здатністю, вбудованих мікропроцесорів і використанням одного межі вимірювань. Розглянуто перехідні процеси в колі управління реле і визначені параметри імпульсу ЕРС самоіндукції при різних способах її обмеження. Розроблено структури для автоматизованого вимірювання амплітуди ЕРС самоіндукції слабкострумових електромагнітних герметичних реле на основі методів дискретного розгортається напруги і прямого перетворення.
 • Item
  Енергозберігаюча система тягового електроприводу електропоїздів постійного струму
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Маханьов, Олександр Володимирович
  UK: Об’єктом досліджень є методики більш точного розрахунку пуско-гальмівних діаграм з врахуванням впливу на процеси змінювання струмів якорів тягових машин і сил гальмування електропоїздів, затримки росту струму якорів при вимиканні ступенів пускового реостату і включення ступенів послаблення збудження з-за наявності в їх колі індуктивності, затримки зміни потоку збудження внаслідок дії вихрових струмів в осердях тягових машин і зміни швидкості руху в процесі росту струму якорів. Предметом дослідження є методики розрахунки тягових і гальмівних характеристик з обґрунтуванням спрощеного врахування суми магнітних втрат в тяговій машині і механічних втрат в редукторі і оцінка з використанням методик енергетичної ефективності технічних рішень: зменшення зниження сил тяги і гальмування в процесі перегрупування тягових машин; зменшення часу хронометричного часу обертання реостатного контролера; використання при руху по тривалим перегонам при повторному включенні тяги тільки послідовного угруповання тягових машин. Методи дослідження. Теоретичні дослідження проводились з використанням методів основ електричної тяги, теорії тягового електроприводу і автоматичного управління. В розроблених методиках розрахунку пуско-гальмівних діаграм на електронних обчислювальних машинах використано чисельні методи розрахунку електричних кіл. Для апроксимації навантажувальних характеристик використовувалась кусочно-лінійна апроксимація кривої намагнічування.
 • Item
  Аналіз систем бортової діагностики на тяговому і моторвагонному рухомому складі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Кравченко, Кирило Ігорович
  UK: В дипломній магістерській роботі розглянуто принципи побудови бортових систем діагностики рухомого складу, методику вибору діагностичних параметрів. Розглянуто та проаналізовано системи діагностики тягового та моторвагонного рухомого складу, що експлуатується на залізницях України. Оцінено ефективність роботи бортових систем діагностики та перспективи їх подальшого розвитку.